Vaste gezichten en groepen kinderopvang

Vaste groepen en vaste gezichten dragen bij aan een stabiele, veilige omgeving voor het kind. Net als vaste ruimten en een vast dagritme.

Aantal pedagogisch medewerkers per kind

Er geldt een maximaal aantal kinderen waar 1 pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet wel de beroepskracht-kindratio (BKR). Oudere kinderen zijn minder afhankelijk en hebben minder begeleiding nodig van een pedagogisch medewerker. Terwijl een pedagogisch medewerker juist meer tijd en ruimte nodig heeft om aan de behoeften van baby’s te voldoen. Daarom geldt dat een pedagogisch medewerker verantwoordelijk is voor: 

 • maximaal 3 baby’s; 
 • maximaal 5 kinderen van 1 tot 2 jaar;
 • maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar;
 • maximaal 10 kinderen van 4 tot en met 6 jaar;
 • maximaal 12 kinderen van 7 en ouder.

Met de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR) kunnen kinderopvangorganisaties makkelijk berekenen welke groepssamenstelling mogelijk is. Vrijwilligers tellen niet mee in de berekening. Pedagogisch beleidsmedewerkers tellen alleen mee als zij tijdens het coachen ook de werkzaamheden van de pedagogisch medewerker uitvoeren. Oftewel, het verzorgen en opvoeden van kinderen en bijdragen aan hun ontwikkeling. 

Afwijken aantal pedagogisch medewerkers per kind

De kinderopvangorganisatie mag maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Tijdens die uren mogen minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Dit heet de 3-uursregeling. Hiervoor geldt:

 • De 3-uursregeling geldt voor de dagopvang. En voor de buitenschoolse opvang, maar alleen op dagen dat hier de hele dag opvang wordt geboden zoals in de vakantie. 
 • In het pedagogisch beleidsplan neemt de houder de algemene kaders op over de inzet van het personeel, de BKR en het afwijken hiervan volgens de drie-uursregeling.
 • Alle houders moeten een overzicht van de ingezette beroepskrachten en presentielijsten van kinderen (inclusief een indicatie van de aankomst- en vertrektijd van de kinderen) opstellen en bijhouden.
 • Aan de hand van dit overzicht kan de toezichthouder toetsen of aan de BKR wordt voldaan en maximaal drie uur per dag wordt afgeweken van de BKR.
 • De buitenschoolse opvang (bso) mag ook voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers inzetten. Dit hoeft de bso niet vast te leggen in het pedagogisch beleidsplan.

Het vaste-gezichtencriterium

Een vaste, vertrouwde pedagogisch medewerker biedt emotionele veiligheid aan een kind. Dus als het kind aanwezig is, werkt er die dag minimaal 1 vast gezicht van het kind op de groep. De medewerker weet hoe het kind zich ontwikkelt, waar het behoefte aan heeft en waar het gestrest van raakt. De vaste gezichten mogen niet te vaak wisselen. Daarom geldt:

 • Zijn er 1 of 2 pedagogisch medewerkers vereist bij een groep volgens de BKR? Dan zijn er maximaal 2 vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3.
 • Bij 3 of meer pedagogisch medewerkers zijn er maximaal 3 vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar of ouder maximaal 4.