Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Gaat uw kind naar een ouderparticipatiecrèche (opc) die nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden zit? Dan heeft u nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
 • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
 • U of uw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 • U bent co-ouder;
 • U stopt met werken of wordt werkloos.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Kinderopvang gesloten: recht op toeslag?

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt. Hierbij geldt een uitzondering voor de feestdagen. Belangrijk is dat de kinderopvang open is en de opvanguren in het contract staan. Of u wel of geen gebruikmaakt van die uren telt niet, maar wel of u ervoor heeft betaald.

Financiering opvang door gemeenten

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maar wilt u uw kind wel graag naar de kinderopvang brengen? Of loopt uw peuter risico op een achterstand? Dan betaalt de gemeente in sommige gevallen (een deel van) de kosten van de kinderopvang. De gemeente maakt hierover afspraken met de aanbieders van de opvang in de volgende situaties:

 • Voorschoolse educatie (VE): Loopt uw peuter risico op een (taal)achterstand? Dan kunt u via het consultatiebureau een aanvraag doen voor een plek voor voorschoolse educatie op de kinderopvang. 
 • Peuteraanbod: Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? En kan uw peuter geen gebruik maken van voorschoolse educatie? Dan komt u in veel gevallen in aanmerking voor een gesubsidieerd peuteraanbod voor een aantal (korte) dagdelen per week. Zo kan uw peuter zich ontwikkelen in een veilige, stimulerende omgeving met andere leeftijdgenootjes. 
 • Sociaal-medische indicatie (SMI): Spelen er psychische, sociale of lichamelijke problemen binnen uw gezin en heeft u geen recht (meer) op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor een sociaal-medische indicatie van uw gemeente. Hiermee kan uw kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar enkele dagen per week naar de kinderopvang. Zo wordt u als ouder tijdelijk ontlast.

Informeer bij uw gemeente, consultatiebureau of kinderopvanglocatie naar de mogelijkheden in uw gemeente.

Kabinet-Rutte IV: versterken hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Zorgvuldigheid, recht doen aan verschillen en echte hulp bieden zijn de uitgangspunten in de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarom zal de hersteloperatie zeker tot 2023 lopen. De komende jaren wil het kabinet de vergoeding van de kinderopvang in stappen verhogen naar 95% voor werkende ouders. Dit staat in het coalitieakkoord van het kabinet ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.