Klimaatbeleid

Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. In Nederland maakt de Rijksoverheid hierover afspraken met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden.

Nationale klimaatdoelen: minder CO2, meer duurzame energie en energiebesparing

De Klimaatwet, waarvoor in juni 2018 een voorstel is ingediend, stelt juridisch vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot terugdringt in 2030 en 2050. In het Klimaatakkoord, waarvan de uitgewerkte versie eind 2018 verschijnt, staan afspraken met de sectoren over de manier waarop de doelen kunnen worden behaald. Dat zijn de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving, de transsportsector en de landbouw.

Naast afspraken over het verminderen van CO2-uitstoot zijn er afspraken over het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing. Die staan in het Energieakkoord uit 2013.

Internationale klimaatafspraken

Het broeikaseffect kan het beste worden aangepakt als landen samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale klimaatafspraken. Zoals het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (1992) en het Kyoto-Protocol (1997).

In december 2015 was er een VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21). Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN Klimaatakkoord. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Op 22 april 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het Klimaatakkoord ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord gaat per 2020 in.

Internationaal onderzoek

Nederland gebruikt rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als uitgangspunt voor het klimaatbeleid. In opdracht van de Verenigde Naties maakt het IPCC rapporten over de oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen. De rapporten beschrijven ook welke maatregelen er nodig zijn tegen de opwarming van de aarde. En wat de risico's voor de toekomst zijn.

Beleid gericht op minder uitstoot broeikasgassen

Broeikasgassen houden zonnewarmte vast op aarde. Als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat, met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. Om de klimaatverandering te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. CO2 is het belangrijkste broeikasgas (56%). Ook methaan (32%) en lachgas (6%) zijn belangrijk. Deze gassen komen onder andere vrij uit mest, industrie en verkeer en door verbranding van olie, gas en kolen.

Rijksoverheid steunt ontwikkeling nieuwe technologie

Technologie kan helpen broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld door:

  • energiebesparing;
  • besparing en hergebruik van grondstoffen;
  • schonere auto's;
  • Schonere landbouw en veeteelt;
  • zuinigere apparaten.

Wereldwijd groeit de vraag naar oplossingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nederland wil voorop lopen met slimme, schone en zuinige technieken. De Rijksoverheid kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de verspreiding daarvan. Bijvoorbeeld via Green Deals.

Afspraken over het klimaat op een rijWelke afspraken zijn er afgelopen jaren gemaakt? Klik door voor meer informatie.

2018

2017

2016

2015

2013

2011