Betrokkenheid van burgers bij klimaatbeleid

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Dat heeft gevolgen voor onze samenleving. We gaan bijvoorbeeld meer duurzame energie opwekken. En onze huizen op een nieuwe manier verwarmen. Het is belangrijk dat de samenleving betrokken is bij het bedenken en uitvoeren van klimaatbeleid. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer deed hier onderzoek naar en schreef er een advies over.

De opdracht

Het kabinet heeft de onafhankelijke adviescommissie gevraagd te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid. En welke rol burgerfora daarin kunnen spelen. Aanleiding hiervoor was een motie van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Een burgerforum is een democratisch proces, waarbij een representatieve groep burgers beleid bedenkt of hierover adviseert. Verschillende landen gebruiken dit al.

"In mijn werk als ombudsman heb ik geleerd dat verreweg de meeste mensen het vooral belangrijk vinden dat ze betrokken worden. Dat ze zich gehoord voelen. En dat het proces eerlijk en transparant verloopt."

Commissievoorzitter Alex Brenninkmeijer

Het adviesrapport

Het eindrapport Betrokken bij klimaat van de adviescommissie is op 21 maart 2021 gepubliceerd. Bekijk hier de presentatie van het rapport terug.

De commissieleden

De ministerraad heeft de adviescommissie ingesteld. Zij kozen voor ervaringsdeskundigen en wetenschappers met kennis van burgerparticipatie op het gebied van klimaat en energie. Voorzitter is voormalig nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer. 

De aanpak

De commissie heeft voor haar advies bestaande onderzoeken en rapporten gebruikt over het betrekken van burgers bij klimaat- en energiebeleid. Verder verzamelde zij ervaringen en ideeën van mensen die in het verleden meededen aan een participatieproces of deze hebben georganiseerd. Ook is er gebruik gemaakt van een postbus. Hiermee kon iedereen ideeën op het gebied van burgerparticipatie en het klimaat- en energiebeleid met de commissie delen.

Burgers denken mee met de commissie

Om meer te weten komen over ervaringen en ideeën die burgers hebben met en over burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, is er een mogelijkheid geweest om inzendingen te doen naar een postbus.

Er zijn 163 inzendingen ontvangen die illustreren wat op dit moment de beleving is in de samenleving over participatie rond het klimaatbeleid. Deze inzendingen zijn ook  gebruikt in het rapport. Alle inzendingen zijn geanonimiseerd en zijn openbaar gemaakt.  De inzendingen zijn geanalyseerd ter behoeven van het eindrapport, het rapport met deze rode draden zijn ook terug te vinden onder de bijlagen van het eindrapport.