Voortgang klimaatdoelen

In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul. Het kabinet geeft elk jaar inzicht in hoe het gaat met het beleid en het halen van de doelen.

Maatregelen om klimaatdoelen te halen 

De maatregelen om de klimaatdoelen te halen staan onder andere in het Klimaatplan, gebaseerd op het Klimaatakkoord. Het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat is de uitwerking van het klimaatbeleid uit het Coalitieakkoord. Het bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar – gericht op het realiseren van de (aangekondigde) aangescherpte doelen uit de Klimaatwet. Het ontwerp-beleidsprogramma is een aanvulling op het Klimaatplan uit 2020. 

Klimaatdag: presentatie Klimaatnota en Klimaat- en Energieverkenning

De Klimaatdag is in 2022 op 1 november. Op die dag presenteert het kabinet de Klimaatnota. En reageert het kabinet op de uitkomsten van de Klimaat-en Energieverkenning (KEV). Het kabinet kan deze inzichten gebruiken om het beleid bij te sturen of nieuw beleid te maken. Op de Klimaatdag 2022 maakte het kabinet bekend dat er voortgang is bereikt. Tegelijkertijd heeft het kabinet nog huiswerk te doen om de ambities te bereiken.

Video Klimaatdag

Deze animatie legt uit wat klimaatdag is, en welke rol de klimaatnota, het Dashboard Klimaatbeleid en de Klimaat- en Energieverkenning spelen bij het opstellen van het klimaatbeleid door het kabinet.

Voice over:
Nederland wil klimaatverandering tegengaan.
Daarom beperken we de uitstoot van broeikasgassen.
In 2030 willen we 55% minder uitstoten dan in 1990, en in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. 

Tekst in beeld:
Slider van 1990 naar 2030, naar 2050. Als de slider bij 2050 komt staat er klimaatneutraal onder.

Voice over:
In haar klimaatbeleid stelt het kabinet elke 5 jaar wat ze gaat doen om de doelen te bereiken.

Tekst in beeld:
We zien aflopende staven van 1990 naar 2050. Bij 2050 zit de staaf op 0.

Voice over:
En elk jaar vindt in het najaar de Klimaatdag plaats.

Tekst in beeld:
Elk jaar in het najaar Klimaatdag

Voice over:
Op die dag vertelt het kabinet in de Klimaatnota hoe het gaat met de voortgang van het klimaatbeleid aan de hand van cijfers en informatie op het Dashboard Klimaatbeleid, en reageert ze op de uitkomsten van de Klimaat- en Energieverkenning.

Tekst in beeld:
Klimaatnota
Dashboard Klimaatbeleid.nl

Voice over: 
In de Klimaat- en Energieverkenning staan laatste cijfers en prognoses over de uitstoot van broeikasgassen in Nederland, én de belangrijkste cijfers over energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie.

Tekst in beeld:
Klimaat- en Energieverkenning
KEV

Voice over:
Het kabinet meldt in de klimaatnota de prioriteiten voor het aankomende jaar, waaronder de uitwerking van aanvullende maatregelen als dat nodig is.

Tekst in beeld:
Klimaatnota

Voice over:
Op de Klimaatdag stuurt de Minister voor Klimaat en Energie, de Klimaatnota én de Klimaat- en Energieverkenning naar de Eerste en Tweede Kamer voor debat. 

Tekst beeld:
We zien een koffer met het Dashboard Klimaatbeleid, de Klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning.

Voice over:
Meer weten over Klimaatdag? 
Kijk op www.rijksoverheid.nl/klimaatdag.

Tekst in beeld:
Rijksoverheid
Meer weten over Klimaatdag? 
Kijk op www.rijksoverheid.nl/klimaatdag.

De Klimaatdag is onderdeel van de Nationale Klimaatweek 2022: van 31 oktober tot en met 6 november. In de Nationale Klimaatweek laten burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zien wat ze doen aan een beter klimaat.

Klimaatnota

Op de Klimaatdag stuurt de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Klimaatnota en de KEV naar de Eerste en Tweede Kamer. In de Klimaatnota vertelt het kabinet hoe het gaat met het klimaatbeleid en het halen van de doelen. Het kabinet beschrijft de voortgang van het beleid aan de hand van cijfers en informatie op het Dashboard Klimaatbeleid. Bijvoorbeeld welke nieuwe windparken er zijn gebouwd. En hoeveel vermogen er daarmee wordt gerealiseerd en gepland. Zo wordt duidelijk waar het goed gaat en waar nog niet.

Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Sinds 2019 schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) elk jaar een Klimaat- en Energieverkenning (KEV). In dit rapport staat hoeveel broeikasgassen Nederland uitstoot. En hoeveel uitstoot het PBL in de komende jaren verwacht. Met die cijfers geeft de KEV een schatting of Nederland de doelen van 2030 en 2050 gaat halen.

Beoordeling nationaal klimaatbeleid

Het kabinet past het Klimaatplan elke 5 jaar aan. De volgende aanpassing is in 2024. Daarvoor onderzoekt het kabinet welke lessen er geleerd kunnen worden uit het klimaatbeleid van de afgelopen jaren. Na 10 jaar schrijft het kabinet een nieuw Klimaatplan.

Actuele data over klimaat en klimaatbeleid

Dashboard Klimaatbeleid

In het online Dashboard Klimaatbeleid staat informatie over de  uitstoot van broeikasgassen in Nederland en over de voortgang van het beleid in de sectoren:      

  • elektriciteit;
  • gebouwde omgeving;
  • industrie;
  • landbouw en landgebruik;
  • mobiliteit.

Het dashboard geeft ook informatie over de drie overkoepelende thema’s: energiesysteem, arbeidsmarkt & scholing en verduurzaming Rijksbedrijfsvoering.

Regionale Klimaatmonitor

In de online databank van de Regionale Klimaatmonitor staan gegevens over het energieverbruik, de opwek van hernieuwbare energie en de CO2-uitstoot per gemeente, regio of provincie. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om hun voortgang bij te houden.

Voortgang EU-doelen

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. En om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten. Dit is de bijdrage van de EU aan het Klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord staan maatregelen om de wereldwijde stijging van de temperatuur te beperken.

Ieder land neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de Europese doelen voor 2030. De lidstaten stuurden hiervoor een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Europese Commissie. Deze plannen beschrijven het energie- en klimaatbeleid van de EU-lidstaten van 2021 tot en met 2030. Elke twee jaar brengen de lidstaten verslag uit. Het eerste voortgangsverslag moet voor 15 maart 2023 naar de Europese Commissie.