Voortgang klimaatdoelen

In 2050 moet Nederland 95% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het doel voor 2030 is 49% minder. De maatregelen om die doelen te halen staan in het Klimaatplan. Het kabinet geeft elk jaar in verschillende rapporten een inzicht in hoe het gaat met het beleid en het halen van de doelen.

Klimaatdag: presentatie Klimaatnota, Klimaat- en Energieverkenning en Monitor Klimaatbeleid

De Klimaatdag is elk jaar op de 4e donderdag van oktober. Op die dag presenteert het kabinet de Klimaatnota. En reageert het kabinet op de uitkomsten van de Klimaat-en Energieverkenning (KEV). Het kabinet kan deze inzichten gebruiken om het beleid bij te sturen of nieuw beleid te maken. Op de Klimaatdag 2021 maakte het kabinet bekend dat er meer maatregelen nodig zijn om het klimaatdoel van 49% CO2-reductie in 2030 te halen.

Video Klimaatdag

Uitlegvideo Klimaatdag

Wat is Klimaatdag?
Nederland wil klimaatverandering tegengaan. Daarom beperken we de uitstoot van broeikasgassen.
In 2030 willen we 49% minder uitstoten dan in 1990... en in 2050 moet dat 95% minder zijn.
In haar klimaatbeleid stelt het kabinet elke 5 jaar wat ze gaat doen om de doelen te bereiken. En elk jaar vindt eind oktober de Klimaatdag plaats.
Op die dag vertelt het kabinet in de Klimaatnota hoe het gaat met de voortgang van het klimaatbeleid... en reageert ze op de uitkomsten van de Klimaat- en Energieverkenning.
In de Klimaat- en Energieverkenning staan laatste cijfers en prognoses over de uitstoot van broeikasgassen in Nederland... én de belangrijkste cijfers over energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie.
De klimaatnota heeft ook een bijlage: de Monitor Klimaatbeleid. 
Hierin wordt in meer detail uitgelegd hoe het gaat met de uitvoering van het beleid aan de hand van belangrijke cijfers... zoals het aantal elektrische auto’s... of de vergunningaanvragen voor duurzame energieprojecten.
Op basis van alle cijfers bepaalt het kabinet in de Klimaatnota de prioriteiten voor het aankomende jaar.
Op de Klimaatdag stuurt de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Klimaatnota… de Monitor Klimaatbeleid... én de Klimaat- en Energieverkenning... naar de Eerste en Tweede Kamer voor debat.
Meer weten over Klimaatdag?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/klimaatdag.

De Klimaatdag is ook de start van de Nationale Klimaatweek 2021: van 28 oktober tot en met 5 november. In de Nationale Klimaatweek laten burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zien wat ze doen aan een beter klimaat.

Klimaatnota

Op de Klimaatdag stuurt de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Klimaatnota,  de Monitor Klimaatbeleid en de KEV naar de Eerste en Tweede Kamer. In de Klimaatnota vertelt het kabinet hoe het gaat met het klimaatbeleid en halen van de doelen.

Monitor Klimaatbeleid

Het kabinet schrijft elk jaar de Monitor Klimaatbeleid, de bijlage van de Klimaatnota. In de monitor staat de voortgang van het beleid vanuit verschillende indicatoren. Bijvoorbeeld hoeveel nieuwe windmolens er zijn gebouwd. Zo wordt duidelijk waar het goed gaat en waar nog niet.

Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Sinds 2019 schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) elk jaar een Klimaat- en Energieverkenning (KEV). In dit rapport staat hoeveel broeikasgassen Nederland uitstoot. En hoeveel uitstoot het PBL in de komende jaren verwacht. Met die cijfers geeft de KEV een schatting of Nederland de doelen van 2030 en 2050 gaat halen.

Beoordeling nationaal klimaatbeleid

Het kabinet past het Klimaatplan elke 5 jaar aan. De volgende aanpassing is in 2024. Daarvoor onderzoekt het kabinet eerst de bestaande en mogelijke nieuwe maatregelen van het klimaatbeleid. Na 10 jaar schrijft het kabinet een nieuw Klimaatplan.

Actuele data over klimaat en klimaatbeleid

Dashboard Klimaatbeleid

In het online Dashboard Klimaatbeleid staat informatie over de  uitstoot van broeikasgassen in Nederland en over de voortgang van het beleid in de sectoren uit de Monitor Klimaatbeleid:      

▪        Elektriciteit;
▪        Gebouwde Omgeving;
▪        Industrie;
▪        Landbouw en Landgebruik
▪        Mobiliteit.

Het Dashboard geeft ook informatie over de drie overkoepelende thema’s: Energiesysteem, Arbeidsmarkt & Scholing en Verduurzaming Rijksbedrijfsvoering.

Regionale Klimaatmonitor

In de online databank van de Regionale Klimaatmonitor staan gegevens over het energieverbruik, de opwek van hernieuwbare energie en de CO2-uitstoot per gemeente, regio of provincie. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om hun voortgang bij te houden.

Voortgang EU-doelen

De lidstaten van de EU hebben afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. En om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten. Dit is de bijdrage van de EU aan het Klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord staan maatregelen om de wereldwijde stijging van de temperatuur te beperken.

Ieder land neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de Europese doelen voor 2030. De lidstaten stuurden hiervoor een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Europese Commissie. Deze plannen beschrijven het energie- en klimaatbeleid van de EU-lidstaten van 2021 tot en met 2030. Elke twee jaar brengen de lidstaten verslag uit. Het eerste voortgangsverslag moet voor 15 maart 2023 naar de Europese Commissie.