Voortgang klimaatdoelen

Het kabinet onderzoekt regelmatig of met het klimaatbeleid de doelen uit de Klimaatwet worden gehaald.  Dit wordt vastgesteld in verschillende documenten, zoals de Klimaat- en energieverkenning en de Klimaatnota.

Klimaat- en energieverkenning

Vanaf 2019 verschijnt elk jaar een Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Dit rapport geeft inzicht in de totale CO2-uitstoot in Nederland. Als het beleid effect heeft, zal de KEV een dalende uitstoot van CO2 laten zien. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt de KEV op.

Voortgangsmonitor Klimaatbeleid

De KEV laat niet zien wat het gevolg van een enkele maatregel is. Om beleid te kunnen verbeteren wordt daarom een Voortgangsmonitor Klimaatbeleid uitgevoerd. Vanaf 2020 laat deze monitor zien wat de voortgang van het beleid is. Als er bijvoorbeeld problemen zijn bij het uitvoeren van beleid, staat dit in deze monitor.

Klimaatnota

Met de KEV en de Voortgangsmonitor Klimaatbeleid maakt het kabinet elk jaar een Klimaatnota. In dit document staat wat het kabinet doet met de resultaten van de KEV en de monitor. Het kabinet kan deze inzichten gebruiken om het beleid te verbeteren of nieuw beleid te ontwikkelen.

Voortgang EU-doelen

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben in 2014 met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 moet uitstoten. Deze afspraak vormt de basis voor de bijdrage van de EU aan het Klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Ieder land neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de Europese doelen voor 2030.

Nationale overheden stuurden hiervoor uiterlijk op 31 december 2019 een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Europese Commissie. Deze plannen beschrijven het energie- en klimaatbeleid van de EU-lidstaten voor 2021 tot en met 2030. In november 2019 presenteerde minister Wiebes het Nederlandse Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan.