Voortgang klimaatdoelen

Om te kunnen bijhouden of met het gevoerde klimaatbeleid de doelen uit de Klimaatwet ook daadwerkelijk worden gehaald, zijn verschillende mechanismen ingesteld.

Klimaat- en energieverkenning

Vanaf 2019 verschijnt elk jaar een Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Dit rapport, gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving, geeft inzicht in de totale CO2-uitstoot in Nederland. Als het gevoerde beleid effect heeft, zal dit zich in de KEV vertalen in een dalende uitstoot van CO2.

Voortgangsmonitor Klimaatbeleid

De KEV zal niet aangeven wat het effect van een individuele maatregel is. Om beleid te kunnen verbeteren wordt daarom ook een Voortgangsmonitor Klimaatbeleid uitgevoerd. Vanaf 2020 zal deze monitor aangeven wat de voortgang van het beleid is. Als er problemen zijn, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van beleid, zal dit in deze monitor naar voren komen.

Klimaatnota

Op basis van de KEV en de Voortgangsmonitor Klimaatbeleid maakt het kabinet elk jaar een Klimaatnota. In deze nota geeft het kabinet aan wat zij doet met de uitkomsten van de KEV en de monitor. Het kabinet kan deze inzichten gebruiken om bestaand beleid te verbeteren of nieuw beleid te ontwikkelen.

Voortgang EU-doelen

Om het Parijsakkoord te behalen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten. Ieder land neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen voor 2030.

Nationale overheden dienen hiervoor een Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) in bij de Commissie. Het INEK heeft als doel inzicht te bieden in het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten van de Europese Unie voor de periode 2021 tot en met 2030. In november verstuurde minister Wiebes het concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan naar de Tweede Kamer. Op 31 december 2019 moeten landen hun definitieve INEK versturen naar de Europese Commissie.