Zeespiegelstijging door klimaatverandering

De zeespiegel stijgt, maar hoe snel dit gaat, is nog onzeker. Kennis daarover is hard nodig om Nederland in de toekomst beter te beschermen tegen de gevolgen van een stijgende zeespiegel. Overheden en kennisinstellingen onderzoeken daarom het tempo, de omvang en de gevolgen van de zeespiegelstijging. Met die kennis kan de overheid keuzes maken voor de bescherming en inrichting van Nederland.

Hogere zeespiegel door klimaatverandering

Klimaatverandering speelt in 2 opzichten een belangrijke rol bij zeespiegelstijging:

  • Het zeewater warmt op. Daardoor zet het water uit en neemt het meer ruimte in beslag.
  • Het landijs op Antarctica smelt af. Dat heeft vooral gevolgen voor de verwachte stijging van de zeespiegel in de Noordzee na 2050. Drijvende ijsplaten houden het gletsjerijs aan de monding van de gletsjer tegen. Als die platen versneld afsmelten en afbrokkelen, kan het landijs sneller in zee schuiven en afbreken. 

Hoe snel gaat de zeespiegelstijging?

Het is onzeker hoeveel de zeespiegel stijgt en hoe snel dit zal gaan. Veel hangt af van de opwarming van de aarde. Volgens berekeningen van het KNMI kan de zeespiegelstijging in 2100 oplopen tot tussen de 30 centimeter en 1,2 meter. Als de uitstoot van CO2 onverminderd doorgaat én gletsjers op Antarctica versneld afbrokkelen, kan de zeespiegel in 2100 zelfs 2 meter stijgen. Die kans is klein.

Gevolgen zeespiegelstijging

Een hogere zeespiegel betekent een zwaardere belasting voor duinen, dijken en stormvloedkeringen. Daarnaast komt er meer zoutwater het land binnen via de kust en rivieren. Dit heet verzilting. Het is schadelijk voor de zoetwatervoorziening die we nodig hebben voor landbouw en natuur en drinkwater.

De rijksoverheid berekent wat de gevolgen voor onze dijken, dammen, keringen, kust en zoetwater zijn bij een zeespiegelstijging van 0,5, 1, 2, 3 en 5 meter.

Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel

Via het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoeken overheden en kennisinstellingen samen hoe snel de stijging van de zeespiegel gaat. En wat de gevolgen zijn voor Nederland. Met deze kennis kan de overheid het land op zo’n manier inrichten dat het beschermd is tegen de stijgende zeespiegel. 

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging zoekt een antwoord op 5 onderzoeksvragen. Deze staan op de website van het Deltaprogramma. Eind 2023 worden de eerste resultaten bekend.