Nieuw integriteitsbeleid oud-bewindspersonen

Er komt een afkoelperiode met verplicht advies voor oud-bewindspersonen. In een periode van twee jaar na hun aftreden moeten zij een vervolgfunctie voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Daarnaast komt er een draaideurverbod en wordt het bestaande lobbyverbod uitgebreid. Met een helder en evenwichtig integriteitsbeleid komt er meer duidelijkheid over vervolgfuncties na het ambt van minister en staatssecretaris.

Tot nu toe geldt dat voormalige bewindspersonen twee jaar lang niet mogen lobbyen bij het ministerie waarvoor de betreffende bewindspersoon verantwoordelijk was. Dit bestaande lobbyverbod wordt uitgebreid met ook andere beleidsterreinen waarmee de bewindspersoon actieve bemoeienis had tijdens het ambt. Het draaideurverbod houdt in dat oud-bewindspersonen twee jaar lang niet bij het voormalige ministerie in dienst mogen treden. Ook mogen zij geen betaalde, commerciële opdrachten bij hun voormalige ministerie aannemen.

Een afkoelperiode van twee jaar waarin oud-bewindspersonen advies moeten vragen over de toelaatbaarheid van een vervolgfunctie voorkomt dat er (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan. Een onafhankelijke adviescommissie toetst of de vervolgfunctie past binnen de regels voor oud-bewindspersonen. Er zijn drie mogelijke uitkomsten van deze toetsing: geen bezwaar, toelaatbaar onder nadere voorwaarden of ontoelaatbaar wegens (een te groot risico op) belangenverstrengeling.

De aanbevelingen van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) zijn betrokken bij het uitbreiden van de bestaande regels. Ook de Tweede Kamer heeft recent om aanscherping van het integriteitsbeleid gevraagd. Het kabinet verwacht dat de invoering van deze maatregelen meer houvast en helderheid biedt voor het vervolgen van de loopbaan door oud-bewindspersonen. Het kabinet vindt het belangrijk dat dit beleid de oud-bewindspersonen de mogelijkheid blijft bieden hun loopbaan op passende wijze voort te zetten. Voor zowel het draaideurverbod als de adviescommissie die gedurende de afkoelperiode de toelaatbaarheid van vervolgfuncties toetst, wordt direct gestart met het wetgevingstraject.