Minister informeert Tweede Kamer over voortgang versterking positie klokkenluiders

Deze week heeft minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de versterking van de positie van klokkenluiders. In een Kamerbrief werkt zij de plannen voor een fonds voor juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders verder uit. Ook geeft de minister informatie over de stand van zaken rond de vervolgwetgeving en de nadere regelgeving. Verder licht de minister de plannen toe voor de campagne voor een veilig werk- en meldklimaat. 

In de brief geeft de minister een toelichting op de uitgangspunten voor de organisatie van psychosociale en juridische ondersteuning voor klokkenluiders. Daarbij moet de melder centraal staan en is flexibiliteit nodig om het aanbod van ondersteuning aan te kunnen passen. De minister heeft voorstellen gedaan voor de financiering van de ondersteuning en de toekenning van deze ondersteuning aan melders. 

De minister streeft ernaar om na de zomer een voorstel gereed te hebben voor de algemene maatregel van bestuur (AMvB) die voorziet in de nadere regelgeving die nodig is om de bepalingen over anoniem melden in werking te laten treden. De AMvB gaat dan ook in (internet)consultatie. In het voorstel staat hoe werknemers vermoedens van misstanden anoniem bij werkgevers kunnen melden en aan welke eisen personen moeten voldoen bij wie melders terecht kunnen.

Ook komt in de brief de voortgang ter sprake van de campagne om een veilig werk- en meldklimaat bij werkgevers te stimuleren. Zo is er een netwerk gevormd waaraan werkgevers, het Huis voor klokkenluiders en andere organisaties deelnemen. Ook zijn er verschillende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en de bewustwording te vergroten van het belang van een veilig werkklimaat.

In haar eerdere brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 2023 meldde de minister dat sommige bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders nog niet in werking zijn getreden, zoals de bepalingen over de nieuwe toezichts- en sanctietaak van het Huis voor klokkenluiders. In de nieuwe brief meldt de minister dat een (juridisch) vooronderzoek plaatsvindt over deze taken van het Huis voor klokkenluiders. De resultaten van dit vooronderzoek zijn rond 1 oktober beschikbaar. 

Commissiedebat na de zomer

Op 13 september 2023 staat een Commissiedebat Klokkenluiders gepland van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De minister gaat dan in gesprek met de Kamerleden over de onderwerpen die de minister in de brief heeft toegelicht. Lees de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.