Toezicht op kwaliteit van de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de zorg. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert zorgondernemingen op grond van de Mededingingswet.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg. De inspectie voert haar taak onpartijdig en deskundig uit. Daarnaast bewaakt zij de rechten van patiënten en cliënten. Ook kan de inspectie bijvoorbeeld bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen aan zorginstellingen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

Meer informatie over toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is te vinden op de website van de IGJ.

Toezicht op goed bestuur in de zorg

Alle plannen van de IGJ tot en met 2019 staan in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019. In het jaarlijkse IGJ-werkplan staat hoe de IGJ de doelen in het Meerjarenbeleidsplan wil bereiken. Bijvoorbeeld door de medicatieveiligheid te verhogen.

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, controleren de IGJ en NZa ook gezamenlijk. Zij kijken beiden vanuit een andere invalshoek naar het bestuur van zorginstellingen. Beiden hebben zij de ervaring dat goede zorg en een goed bestuur van de zorginstelling samen gaan. Om beter toezicht te kunnen houden, willen de IGJ en NZa ook vaker informatie uitwisselen. Waarop zij letten bij het toezicht houden, staat in het kader ‘Toezicht op goed bestuur’. Dit is een uitwerking van het beleidskader ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’. Zorgbestuurders en anderen (bijvoorbeeld raden van toezicht of cliëntenraden) kunnen met het kader ook zien wat er van hen wordt verwacht.

Meer toezicht op de zorg

De inspectie heeft het toezicht op de zorg voor kwetsbare groepen zoals ouderen uitgebreid. Bijvoorbeeld met meer bezoeken op de werkvloer. De IGJ kondigt haar bezoeken in principe niet aan. Soms zet de inspectie hierbij ook zo genoemde mystery guests in. Dit zijn onderzoekers die zich voordoen als (een familielid van een) cliënt of patiënt. De IGJ ontvangt voor de intensivering van haar toezicht sinds 2012 jaarlijks € 10 miljoen extra.

Klachten indienen bij het Landelijk Meldpunt Zorg

Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunnen mensen advies krijgen als ze klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg werkt intensief samen met de IGJ.

Toezicht door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit gebeurt op basis van bijvoorbeeld de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De Wmg moet meer concurrentie en marktwerking in de zorg brengen. Tegelijkertijd stelt de Wmg regels om de kosten in de zorg in toom te houden.

Concurrentie in de zorg

De ACM ziet erop toe dat bedrijven de concurrentie niet beperken. Bedrijven overtreden de Mededingingswet door kartelafspraken te maken of hun economische machtspositie te misbruiken. Het is ook niet toegestaan om zonder toestemming van de ACM te fuseren of een ander bedrijf over te nemen.

De ACM houdt ook toezicht op de concurrentie in de zorg. Zo geeft de ACM bijvoorbeeld uitleg over hoe samenwerking en concurrentie kan plaatsvinden in de zorg. Dit is onder andere te lezen in de Richtsnoeren voor de Zorgsector.

Inspectiegegevens openbaar

De IGJ zal tot 2021 stapsgewijs steeds meer inspectiegegevens van ziekenhuizen en zorginstellingen openbaar maken. Zo kunnen mensen beter zien welke instellingen niet aan de eisen van de wet voldoen.