Hoe controleer ik het arbeidsverleden van mijn nieuwe zorgmedewerker (vergewisplicht)?

Bent u van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan bent u verplicht om te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen.

Vergewisplicht geldt voor alle zorginstellingen

De vergewisplicht geldt als u een nieuwe zorgverlener wilt aannemen. U moet de geschiktheid onderzoeken van iemand die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen. Dus wel van uitzendkrachten. Maar niet van vrijwilligers en mantelzorgers. U mag uiteraard ook de geschiktheid van vrijwilligers en mantelzorgers onderzoeken. Maar dit is niet wettelijk verplicht.

Onderzoek naar arbeidsverleden

U kunt nagaan of een sollicitant geschikt is om contact te hebben met cliënten en zorg te verlenen. De verschillende manieren zijn:

U moet kunnen aantonen dat u op een goede manier bent nagegaan of een sollicitant geschikt is. Alleen een VOG is dan te mager. Maak ook gebruik van andere manieren, zoals hierboven vermeld. 

Wanneer is de VOG verplicht?

Een aantal categorieën zorginstellingen moet een VOG hebben van de nieuwe medewerkers die zij vanaf 1 januari 2016 hebben aangenomen. Deze verplichting geldt voor:

  • instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) verlenen;
  • instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten.

Vergewisplicht en VOG in de wet

De regels over de vergewisplicht en de verplichte VOG staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet is op 1 januari 2016 ingegaan.