Landbouw weerbaarder tegen veranderingen in het klimaat: Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

Met het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw komen sector, overheden en verzekeraars tot maatregelen voor agrariërs om duurzaam en effectief om te kunnen gaan met veranderingen in het klimaat. Het klimaat is de laatste decennia veranderd. Extremen in het weer volgen elkaar sneller op; periodes van droogte worden afgewisseld met periodes van extreme regenval of stormen. Zakkend grondwaterpeil, teveel of te weinig water voor gewassen, nieuwe ziekten en plagen hebben direct effect op de Nederlandse agrarische sector. Deze ontwikkeling noodzaakt hen om zich hierop voor te bereiden en aan te passen aan de effecten van klimaatverandering.

Het Actieprogramma staat in een brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het programma werken LTO, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, provincies, gemeenten en het Verbond van Verzekeraars samen. Door het bundelen van bestaande plannen en programma’s, en deze aan te vullen met nieuwe acties krijgen ondernemers, overheden en ketenpartijen een totaal overzicht van mogelijkheden die zij hebben om zich voor te bereiden op klimaatverandering.

Maatwerk

De impact van het veranderende klimaat is in heel Nederland te zien, maar de effecten verschillen per gebied. Dat vraagt om maatwerk en nauwe samenwerking op regionaal niveau. Het Actieprogramma laat zien hoe boeren en tuinders kunnen samenwerken met overheden en ketenpartijen op vijf verschillende onderwerpen: water, bodem, gewassen & teelten, veehouderij en extra ondersteuning, zoals kennis en innovatie en risicomanagement. Zo kijken de provincies in Oost en Zuid Nederland met waterschappen naar de effecten van grondwateronttrekkingen en werken zij samen om de grondwatervoorraad beter te beheren.

Kennis en innovatie

Het verspreiden en delen van kennis en ervaringen op het boerenerf is een van de uitgangspunten van het Actieprogramma. Met behulp van een kennisplatform kunnen boeren ideeën en ervaringen uitwisselen en meer kennis opdoen over bijvoorbeeld innovatieve manieren om zich voor te bereiden op weersextremen. Zo werken LTO en de WUR samen met het ministerie van LNV aan manieren om zuiniger om te gaan met water bij gewassen en teelten. Daarnaast zal er in de scenario’s van het KNMI meer aandacht zijn voor relevante weertrends voor de landbouw per gebied, zodat boeren beter voorbereid zijn op verwacht extreem weer.  

Met het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw zijn alle ondernemers in de land- en tuinbouw in 2030 voorbereid om duurzaam en effectief om te kunnen gaan met veranderingen in het klimaat. Het plan is op deze pagina te vinden.