Wat zijn de maximale pachtprijzen voor landbouwgrond?

Elk jaar per 1 juli stelt de Rijksoverheid de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor landbouwgrond vast. Pacht is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een stuk landbouwgrond (met of zonder gebouwen) deze grond verhuurt. De pachter (huurder) betaalt hiervoor een pachtsom. 

U kunt zelf de maximale pachtprijs berekenen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Maximale pachtprijs landbouwgrond

Voor reguliere pachtovereenkomsten gelden maximumprijzen. De actuele pachtprijzen gelden sinds 1 juli 2021.

De maximale pachtprijs is afhankelijk van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst:

  • Is dit voor 1 september 2007? Dan geldt een maximaal percentage waarmee de eigenaar (verpachter) de pacht mag verhogen (veranderpercentage). Dit percentage stelt de Rijksoverheid jaarlijks vast.
  • Is na 1 september 2007? Dan geldt een maximale pachtprijs, de zogeheten regionorm. Ook deze stelt de Rijksoverheid jaarlijks vast.

Regels maximale pachtprijs

De regels voor de berekening van de maximale pachtprijs staan in het Pachtprijzenbesluit 2007.

In de Uitvoeringsregeling pacht staan het veranderpercentage en de regionorm.

Minder regels bij geliberaliseerde pacht

Geliberaliseerde pacht kan alleen voor ‘los land’ (zonder bedrijfsgebouwen). Hiervoor gelden minder wettelijke regels dan bij gewone pacht. Gaat u een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan voor 6 jaar of korter? Dan is de pachtprijs vrij. U moet de overeenkomst wel registreren bij de grondkamer. Maar deze toetst niet of de prijs te hoog is.

Grondkamer toetst pachtprijs

Bij verpachting spelen grondkamers een belangrijke rol. Er zijn 5 regionale grondkamers in Nederland. Zij voeren wettelijke taken uit op het gebied van pacht. De grondkamers registreren nieuwe pachtovereenkomsten en toetsen onder andere de daarin opgenomen pachtprijs. Ook kan de pachter of verpachter bij de grondkamer een verzoek tot herziening van de pachtprijs doen. De grondkamer stelt dan de hoogst toelaatbare pachtprijs vast voor de grond, woningen en bedrijfsgebouwen. Tegen een beschikking van een grondkamer kunt u in beroep gaan bij de Centrale Grondkamer.

De grondkamer toetst altijd de pachtprijs van geliberaliseerde pachtovereenkomsten van langer dan 6 jaar en gewone overeenkomsten.