Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar. Vrijstelling van inschrijving op een school. En vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de schooldirecteur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. 

Vrijstelling inschrijving op een school

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. Dat kan bij:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij het kind

  Het kan voorkomen dat uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is om onderwijs te volgen. In dat geval kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. Deze mag niet ook de behandelaar van uw kind zijn.

 • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen

  Heeft u bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen. Gemeenten hebben hiervoor een speciaal formulier.

 • Onderwijs in het buitenland

  Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar volgt onderwijs in het buitenland. In dat geval moet u elk jaar bij uw gemeente een vrijstelling aanvragen voor inschrijving in Nederland. U moet ook aantonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.

 • Trekkend bestaan vanwege beroep ouders

  U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker? In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

  U vraagt de vrijstelling aan vóór 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw gemeente. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Vrijstelling voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging

Moet uw kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En heeft de school op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk dat een leerling vrij krijgt. Uw kind krijgt dan een vrijstelling van de leerplicht voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’.

Wel gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet de directeur van de school hiervan uiterlijk 2 dagen van tevoren op de hoogte brengen;
 • De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

Zijn er meerdere dagen waarop uw kind de plicht kan vervullen? Dan moet u dit zo veel mogelijk doen op een dag waarop uw kind niet naar school hoeft. Heeft uw kind 2 tot 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit met argumenten uitleggen aan de directeur van de school. De directeur toetst dan of er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn, op basis waarvan hij vrijstelling kan verlenen. 

Heeft uw kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit vooraf toelichten bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt dan of hij vrijstelling kan verlenen. Moet uw kind voor het vervullen van de plicht naar het buitenland? Dan kunt u geen vrijstelling aanvragen voor een reisdag voor of na het vervullen van de plicht. Uw kind kan de verplichting namelijk in principe ook in Nederland uitvoeren.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen (uiterlijk binnen 2 dagen);
 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het schoolhoofd van te voren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven. 

Toestemming voor verlof buiten schoolvakantie

Alleen in heel bijzondere gevallen kunnen ouders toestemming krijgen om maximaal 10 dagen met hun schoolgaande kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties. Bijvoorbeeld als de ouders seizoensgebonden werk doen en het gezin daardoor niet op vakantie kan tijdens schoolvakanties. Zij moeten dan aantonen dat een vakantie in de schoolvakanties ernstige problemen oplevert voor het bedrijf. Andere ‘gewichtige omstandigheden’ zijn onder meer:

 • Een verhuizing;
 • Een huwelijk van nabije familie;
 • Een levensbedreigende ziekte van een nabij familielid zonder uitzicht op herstel;
 • Ambts- of huwelijksjubilea van ouders en grootouders;
 • Als de school bepaalt dat iets een ‘gewichtige omstandigheid’ is.

U kunt geen verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een regulier familiebezoek in het buitenland. Of vanwege goedkope vliegtickets in het laagseizoen. Dit valt niet onder ‘gewichtige omstandigheden’.

Kijk hoe u verlof voor uw kind aanvraagt buiten de schoolvakanties.