Invoergegevens luchtkwaliteit 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt jaarlijks gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit komt voort uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl). Het zijn de ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen. Dit zijn de invoergegevens die zijn gepubliceerd op 15 maart 2018.

Let op. Na publicatie van de emissiefactoren op 15 maart 2018 is gebleken dat de afgeleide emissiefactoren voor wegverkeer voor de zichtjaren 2014, 2017, 2018 en 2019 incorrect waren. Er was sprake van een onderschatting in vooral de NOx en NO2 emissiefactoren voor middelzwaar en zwaar vrachtverkeer als gevolg van het toepassen van extrapolatie op de 2020-2030 cijfers. Voor alle stoffen zijn nieuwe emissiefactoren wegverkeer voor de jaren 2014, 2017, 2018 en 2019 afgeleid door middel van interpolatie tussen (een nieuw opgesteld) basisjaar 2014 en de (ongewijzigde) 2020 emissiefactoren.