Ontwikkeling van Schiphol

Tot en met 2020 geldt op Schiphol een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen (opstijgende en landende vliegtuigen). Na 2020 kan Schiphol zich veilig, duurzaam en in balans met de omgeving ontwikkelen.

Ontwikkeling van Schiphol op korte termijn

Het kabinet heeft voor de periode tot en met 2020 een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen bepaald. Over de vraag hoe Schiphol zich in de jaren na 2020 gaat ontwikkelen, heeft het kabinet advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

In de ORS komen alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van onze nationale luchthaven bij elkaar. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Op dit moment heeft de ORS 2 adviezen in behandeling. Het 1e advies gaat over de ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn. Het 2e advies gaat over de vraag hoe we de ontwikkelingen in de luchtvaart zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de ontwikkelingen op de grond (onder meer woningbouw). Onderdeel van deze adviestrajecten is een brede maatschappelijke consultatie, waarbij iedereen die dat wenst zijn mening kan geven. Overheden, bewoners, luchtvaartsector en brancheorganisaties worden uitgebreid geïnterviewd. Ook maakt Schiphol een nieuw milieueffectrapport (MER).

Na de advisering neemt het kabinet een besluit voor de ontwikkeling van Schiphol in de jaren na 2020.

Ontwikkeling van Schiphol in de toekomst

In de Luchtvaartnota en de Luchtruimvisie staan de plannen voor de luchtvaart en de luchthavens in Nederland. Ook is er de Actieagenda Schiphol uit 2016. Het kabinet werkt momenteel aan de Luchtvaartnota 2020 - 2050. Daarin komen de plannen voor de luchtvaart op langere termijn te staan. Ook de verdere ontwikkeling van Schiphol komt erin terug.

Schiphol heeft prioriteit in het beleid

Schiphol heeft prioriteit in het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie houdt in zijn beleid rekening met omwonenden, milieu en economie. Veiligheid is een randvoorwaarde voor ontwikkelingen op Schiphol.

IenW stelt de regels op voor Schiphol. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of iedereen zich aan de regels houdt.