Mensenrechtenfonds

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Het Mensenrechtenfonds subsidieert daarom organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd.

Doel Mensenrechtenfonds

Het kabinet wil dat er meer aandacht gaat naar mensenrechten in het buitenland. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte-III. Binnen het mensenrechtenbeleid wordt ingezet op een aantal prioriteiten. Het doel van het Mensenrechtenfonds is het subsidiëren van activiteiten ter ondersteuning van deze prioriteiten.

Het kabinet heeft het mensenrechtenbeleid ook geactualiseerd. Dit wordt toegelicht in de actualisering van het mensenrechtenbeleid in de Mensenrechtenrapportage 2018 die het kabinet op 29 mei 2019 aan de Tweede Kamer stuurde en in de Kamerbrief over intensivering van het mensenrechtenbeleid die het kabinet op 30 oktober 2018 aan de Tweede Kamer stuurde.

De komende jaren wordt extra ingezet op de vrijheid van meningsuiting met bijzondere aandacht voor het beschermen van (Nederlandse) journalisten in het buitenland, vrijheid van religie en levensovertuiging en gelijke rechten voor LHBTI’s.

Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022

Vrijheid van meningsuiting, met een focus op persvrijheid, is een prioriteit binnen het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid vormen het fundament van een goed functionerende democratie. De veiligheid van journalisten is van groot belang voor een vrije pers. Journalisten moeten hun werk onafhankelijk en in veiligheid kunnen doen. 

Het subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022 geeft uitvoering aan het amendement Sjoerdsma (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 V, nr. 16) en is bedoeld voor subsidieverstrekking aan organisaties die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de veiligheid van journalisten. De beschikbare middelen zijn bestemd voor de financiering van activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstelling om de veiligheid van journalisten te bevorderen, met specifieke aandacht voor de bescherming van journalisten in nood.

Aanvragen subsidie subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022

U kunt een subsidieaanvraag indienen door per aanvraag één aanvraagstramien in te vullen. Dit aanvraagstramien dient u samen met de in het stramien genoemde appendices te mailen naar DMM-MRF@minbuza.nl. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor subsidieverstrekking in het kader van het subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022 bedraagt EUR 2 miljoen. De toekenning van de subsidie vindt plaats door middel van een kwalitatieve beoordeling van de tijdig ontvangen aanvragen. Alleen de hoogst scorende aanvraag komt in aanmerking voor subsidie.

Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021

Het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021 (MRF 2019-2021) is onderdeel van het Mensenrechtenfonds. Dit beleidskader geeft de spelregels voor het verstrekken van subsidies voor activiteiten op het gebied van:

  • vrijheid van meningsuiting;
  • internetvrijheid;
  • vrijheid van religie en levensovertuiging;
  • mensenrechtenverdedigers;
  • gelijke rechten voor LHBTI’s;
  • bevordering internationale rechtsorde / strijd tegen straffeloosheid.

Bent u benieuwd hoeveel aanvragen er al zijn ingediend? Bekijk het aantal subsidieaanvragen per thema.

Aanvragen subsidie Mensenrechtenfonds 2019-2021

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het Mensenrechtenfonds 2019-2021 door per aanvraag één aanvraagstramien in te vullen (ODT, 78 KB). Dit aanvraagstramien dient u samen met de in het stramien genoemde appendices te mailen naar MRF2019-2021@minbuza.nl. Aanvragen worden per thema beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Let op: er is geen geld meer beschikbaar uit het Subsidiekader Mensenrechtenfonds 2019-202. Dit betekent dat nieuwe aanvragen niet meer inhoudelijk zullen worden beoordeeld, maar zullen worden afgewezen wegens uitputting van de beschikbare middelen.

Deel Mensenrechtenfonds beschikbaar via ambassades

Een aantal Nederlandse ambassades heeft de beschikking over een deel van het Mensenrechtenfonds voor projecten in één specifiek land. Projectvoorstellen hiervoor kunt u rechtstreeks indienen bij de betreffende ambassade.

Vragen?

Voor vragen kunt u de lijst met Q&A’s over het subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021 raadplegen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact opnemen via MRF2019-2021@minbuza.nl.

Documenten