Kosten mbo-opleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Schoolkosten

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen. Daaronder vallen:

  • een basisuitrusting op school, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
  • bijzondere leermiddelen om tijdens de lessen te gebruiken, zoals koksmessen en kappersscharen.

Studenten mogen nog steeds hun eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen, maar dat hoeft niet. Studenten moeten altijd zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

De precieze afspraken over schoolkosten staan in het servicedocument schoolkosten. En in de brochure schoolkosten in het mbo van de MBO Raad en JOBmbo.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming schoolboeken en licenties minderjarige mbo studenten

In de studiejaren 2024-2025 en 2025-2026 ontvangen mbo-studenten jonger dan 18 jaar via de school een tegemoetkoming van € 60 om schoolboeken en licenties te kopen. Licenties zijn bijvoorbeeld digitale boeken. Mbo-scholen kunnen kiezen hoe ze dit bedrag aan de student uitkeren. Met deze regeling wil de overheid de kosten voor minderjarige mbo-studenten verlagen. Lees de veelgestelde vragen over de tegemoetkoming schoolboeken en licenties minderjarige mbo-studenten.

Vrijwillige bijdrage

De school mag voor extra diensten en activiteiten zoals excursies een vrijwillige bijdrage vragen. Studenten en ouders bepalen zelf of zij willen betalen om van deze diensten of activiteiten gebruik te maken. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

Lesgeld en reiskostenvergoeding mbo-studenten jonger dan 18 jaar

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Minderjarige voltijd mbo’ers kunnen met een studentenreisproduct vrij reizen of met korting reizen tussen opleiding, stage, ouderlijk huis en kamer. Zij kunnen bij DUO een studentenreisproduct aanvragen.

Lesgeld mbo-studenten 18 jaar of ouder

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.

Studiefinanciering en reiskostenvergoeding mbo-studenten

Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en een studentenreisproduct. Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds moet ervoor zorgen dat mbo-studenten kunnen blijven studeren als ze studievertraging oplopen en hun studiefinanciering stopt. Studenten kunnen dan via hun school geld aanvragen uit het mbo-studentenfonds. Voorwaarde is dat ze met een geldige reden vertraging hebben opgelopen. Bijvoorbeeld wegens ziekte, een beperking of zwangerschap.

Ook voorkomt het fonds dat mbo-studenten onder de 18 jaar wegens geldgebrek geen lesmiddelen kunnen kopen. Zoals boeken, een laptop of werkkleding. Studenten uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via het fonds deze spullen te leen krijgen of hiervoor een vergoeding ontvangen.

En de overheid wil studenten stimuleren om bestuurservaring op te doen in de studentenraad of medezeggenschap. Studenten die hier lid van zijn, hebben minder tijd voor een bijbaan. Met de vergoeding uit het fonds wil de overheid studenten motiveren om hier toch voor te kiezen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Wanneer heb ik recht op geld uit het mbo-studentenfonds.