Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De mbo-instellingen zijn verantwoordelijk voor de examens in het mbo. Het gaat om de examens van opleidingen die mbo-instellingen aanbieden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de examinering.

Taken mbo-instelling rond mbo-examens

De instellingen zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de examens in het mbo. Zo moeten zij:

 • examenprogramma's vaststellen;
 • examens voorbereiden;
 • examentoetsen afnemen en beoordelen;
 • diploma's uitreiken.

Kwaliteit mbo-examens

Diploma's en certificaten zijn in heel Nederland geldig. Daarom is het belangrijk dat opleidingen van dezelfde kwaliteit zijn. Er zijn landelijke standaarden (kwaliteitsnormen) waar de examens in het mbo aan moeten voldoen. De instellingen bewaken niet als enige de kwaliteit van de examens. Ook de Inspectie van het Onderwijs houdt daar toezicht op. Beoordeelt de inspectie de kwaliteit van de examens als onvoldoende? Dan krijgt de school een jaar de tijd om dit te verbeteren.

Alleen goedgekeurde examens

In de mbo-sector geldt de afspraak om bij voorkeur examens in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Willen mbo-scholen hun eigen examens gebruiken? Dat kan ook. Dan moeten deze examens eerst worden goedgekeurd door een externe partij. Als de school de examens zelf maakt, gelden de collectieve afspraken die hierover zijn gemaakt. Zo wil de overheid de kwaliteit van de examens, en daarmee van het mbo-diploma, garanderen.

Rol examencommissies

De taken en verantwoordelijkheden van examencommissies staat beschreven in artikel 7.4.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dit zijn onder andere:

 • kwaliteit van de examinering en van de instellingsexamens borgen;
 • richtlijnen en aanwijzingen opstellen om instellingsexamens te beoordelen en vast te stellen;
 • instellingsexamens vaststellen;
 • vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden om een diploma, certificaat of instellingsverklaring te krijgen;
 • diploma, certificaat of instellingsverklaring uitreiken of afgeven;
 • vrijstelling verlenen van een instellingsexamen of een centraal examen;
 • beslissen of een keuzedeel uit een eerder gevolgde beroepsopleiding meetelt voor de examenuitslag. Voor het examen van die eerder gevolgde beroepsopleiding was de leerling niet geslaagd.

Klachten over mbo-examens

Klachten over een mbo-examen kunt u indienen bij het bestuur van de onderwijsinstelling of bij de examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling (OER) leest u meer over de procedure die u kunt volgen. De Inspectie van het Onderwijs ontvangt graag een kopie van uw klacht. De inspectie voegt deze klacht dan toe aan het dossier dat zij heeft over de onderwijsinstelling.