Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers en werknemers.

Belastingvoordeel voor werknemers

Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om bijvoorbeeld lesgeld en de kosten van studieboeken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Meer informatie over opleidings- en Ontwikkelingsfondsen staat op de website van Opleiding en Beroep.

Belastingvoordeel voor werkgevers

Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor:

  • kosten van begeleiding van een leerling of student;
  • de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Regeling voor moeilijk plaatsbare deelnemers aan stages

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar aan mbo-instellingen, kenniscentra en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met dit geld kunnen deze organisaties zorgen voor extra stageplaatsen voor moeilijk plaatsbare leerlingen uit het beroepsonderwijs. Ook is intensieve stagebegeleiding mogelijk. Dit is geregeld in de Regeling stagebox beroepsonderwijs.

De stagebox valt onder de prestatiebox. De Rijksoverheid heeft de prestatiebox ingevoerd om individuele resultaatafspraken met onderwijsinstellingen te kunnen maken.

Meer informatie op Leeroverzicht

Op Leeroverzicht.nl vindt u informatie over financiële regelingen en subsidies. U kunt hier mogelijk gebruik van maken als u een opleiding wilt volgen of zich wilt om- of bijscholen.

Of u in aanmerking komt voor een regeling of subsidie, hangt af van de voorwaarden.