Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden in Nederland

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden.

Wetgeving Natura 2000

De Wet Natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden. Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn (pdf, 292 KB) en de Habitatrichtlijn (pdf, 196 KB).

Natura 2000-gebied aanwijzen

Een natuurgebied komt via een vaste procedure onder de bescherming van Natura 2000.

  • Eerst meldt Nederland een gebied aan bij de Europese Unie.
  • Daarna wijst de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het gebied aan als Natura 2000-gebied.
  • Dan komt er een beheerplan. Dit wordt vastgesteld door een provincie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Defensie en/of LNV.

Inspraak besluiten en beheerplannen Natura 2000

Op aanwijzingsbesluiten en beheerplannen voor Natura 2000 is inspraak mogelijk. Bekijk een overzicht van Natura 2000-aanwijzingsbesluiten die u kunt inzien.

Zoekt u een beheerplan dat ter inzage ligt? Ga dan naar de site van uw provincie of Rijkswaterstaat.

Verminderen stikstof in Natura 2000-gebieden

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden teveel stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven. En door uitstoot van industrie en auto's. Teveel stikstof is schadelijk voor de natuur.

Daarom is een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019  stonden richtlijnen hiervoor in het Programma Aanpak Stikstof (PAS).  Sinds 29 mei 2019  is het PAS niet langer geldig. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.

Waterkwaliteit in Natura 2000-gebieden

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit in een Natura 2000-gebied. Er zijn 2 typen Natura 2000-gebieden waar de waterkwaliteit verbetering nodig heeft:

  • De zogeheten ‘sense of urgency’-gebieden. Daarin moet de waterkwaliteit snel worden hersteld. Anders gaan natuurwaarden onherstelbaar verloren.
  • Overige Natura 2000-gebieden waarin waterkwaliteit een rol speelt. In deze gebieden heeft het herstel van de waterkwaliteit minder haast.