Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden in Nederland

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Lees meer informatie over de Natura 2000-gebieden in Nederland op de website Natura 2000. .

Wetgeving Natura 2000

De Wet Natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden. Welke gebieden onder Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Procedure Natura 2000

Een natuurgebied komt via een vaste procedure onder de bescherming van Natura 2000. Eerst meldt Nederland een gebied aan bij de Europese Unie. Daarna wijst de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het gebied aan als Natura 2000-gebied. Dit gaat via een aanwijzingsbesluit. Daarna stelt het bevoegd gezag een beheerplan vast. Het bevoegd gezag kan een provincie zijn of het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bevoegd gezag stelt het beheerplan samen met alle betrokken partijen in en om het Natura 2000-gebied op.

Inspraak besluiten en beheerplannen Natura 2000

Op alle aanwijzingsbesluiten en beheerplannen voor Natura 2000 is inspraak mogelijk. Iedereen kan zijn mening geven over de ontwerpaanwijzingsbesluiten, ontwerpwijzigingsbesluiten en ontwerpbeheerplannen. Zijn deze besluiten en plannen definitief? Dan is nog beroep mogelijk.

De aanwijzingsbesluiten en beheerplannen zijn online te bekijken.

Doelstellingen beschermde natuurmonumenten vervallen

Een aantal Natura 2000-gebieden overlapte met beschermde natuurmonumenten. Sinds invoering van de Wet natuurbescherming in 2017 zijn de doelstelling van beschermde natuurmonumenten vervallen. Deze doelstellingen stonden in bijna 60 Natura 2000-besluiten.

Dit heeft gevolgen voor de nota's van toelichting en de kaartbladen van de Natura 2000-aanwijzingsbesluiten van die Natura 2000-gebieden. In de bekendmaking uit de Staatscourant 2017 nr.20514 staat om welke Natura 2000-gebieden het gaat, en welke tekstgedeelten en kaartgegevens van de besluiten niet meer relevant zijn.

Verminderen stikstof in Natura 2000-gebieden

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven. En door uitstoot van industrie en auto's. Dit is schadelijk voor de natuur.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet de hoeveelheid stikstof omlaag brengen in die gebieden. Het programma zorgt in natuurgebieden voor natuurbehoud. En daarnaast krijgen economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden meer ruimte. De PAS trad op 1 juli 2015 in werking.

De afspraken over stikstof staan in de gebiedsanalyse van het Natura 2000-gebied. De gebiedsanalyse wordt overgenomen in het beheerplan. Alleen als de hoeveelheid op termijn vermindert, zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten met stikstofuitstoot mogelijk. Het rekeninstrument AERIUS berekent hoeveel ruimte er is voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Waterkwaliteit in Natura 2000-gebieden

Veel Natura 2000-doelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water in het gebied. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit in een Natura 2000-gebied. Er zijn 2 typen Natura 2000-gebieden waarvan de kwaliteit van het water moet worden aangepakt: 

  • De zogeheten ‘sense of urgency’-gebieden. Daarin moet de waterkwaliteit snel worden hersteld. Anders gaan natuurwaarden onherstelbaar verloren.
  • Overige Natura 2000-gebieden waarin waterkwaliteit een rol speelt. In deze gebieden worden de beheermaatregelen op langere termijn ingevuld.

Begrenzing Natura 2000-gebied Haringvliet gewijzigd

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de begrenzing van het Natura 2000-gebied Haringvliet gewijzigd. De Raad van State had de minister hiertoe opgedragen na protest van burgers. Het wijzigingsbesluit is op 19 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-wijzigingsbesluit of belanghebbende die redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen van 20 juni tot en met 31 juli 2019 beroep instellen bij de rechtbank. Bekijk de achtergronddocumenten en de procedurewijzer bij dit besluit.

Begrenzing Natura 2000-gebied Weerribben aangepast

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een fout in de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben hersteld en de begrenzing op de kaart aangepast. Het wijzigingsbesluit is op 10 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen van 11 juli tot en met 21 augustus 2019 het wijzigingsbesluit Weerribben inzien en gedurende deze termijn een bezwaarschrift indienen bij de minister.