Nederland Natuurpositief

Nederland Natuurpositief, dat is waar de gezamenlijke provincies samen met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de komende jaren voor gaan. Dit betekent dat natuur niet alleen binnen natuurgebieden versterkt wordt, maar overal. In steden, op het platteland en in de grote wateren. Denk aan insectrijke bloemen en planten in bermen langs snelwegen, groene bushokjes en “tiny forests”, kleine bossen voor insecten, vogels, zoogdieren en mensen in woonwijken en natuurinclusieve landbouw waar kruidenrijke graslanden en houtwallen een plek hebben. Daarnaast wordt Rijksbreed gekeken naar projecten die onze natuur raken en hoe daar een positieve bijdrage aan kan worden gegeven, zoals duurzame handelsketens tegen ontbossing en natuurinclusieve landbouw in het onderwijs. Deze plannen werden vandaag tijdens de Natuurtop in Groningen besproken. 

Dit is hét moment voor de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om samen stappen te zetten. Nederland is op allerlei fronten in beweging, denk aan kringlooplandbouw, de energietransitie, woningbouw, ruimtelijke ordening en stikstofuitstoot. Door daarbij de juiste keuzes te maken, kunnen deze ontwikkelingen een positief effect hebben op de natuur. De Natuurtop van vandaag gaat over dit soort keuzes. Ook worden er concrete afspraken gemaakt over op welke wijze dit onderdeel van toekomstige projecten wordt.

Verandering nodig

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) luidde dit voorjaar de noodklok. Onze natuur staat onder druk. De biodiversiteit neemt af en verschillende plant- en diersoorten sterven uit. “Niet alles kan”, dat is de titel van het eerste advies dat het Adviescollege Stikstofproblematiek – onder leiding van oud-minister Johan Remkes – op 25 september presenteerde. Verandering is nodig om het tij te keren. Daarom zetten minister Schouten (LNV) en de gezamenlijke provincies – bovenop de opgaven uit het Natuurpact – in op een nieuwe natuurambitie: Nederland Natuurpositief.