Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet

De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen vinden het van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024. 

Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag in een brief aan de beide Kamers. Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is vandaag door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. De vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli dit jaar is niet meer aan de orde.

Let op: De datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024.

Cruciale stappen zetten

Snel zekerheid over de invoeringsdatum is voor alle betrokkenen cruciaal om zorgvuldig de laatste stappen te zetten bij de inrichting van de werkprocessen en het vasthouden van kennis en personeel. Daarnaast hebben initiatiefnemers bij planvorming en vergunningverleningstrajecten zekerheid nodig over de wet- en regelgeving die van toepassing is. 

Minister De Jonge schrijft verder dat de startdatum van 1 januari 2024 recht doet aan de wens van de VNG en het bedrijfsleven om tussen de definitieve vaststelling van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de daadwerkelijke invoering minstens zes maanden inregeltijd te hebben. Met deze periode wordt een zorgvuldige inwerkingtreding gewaarborgd.

Minder regeldruk

Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven benadrukken dat de Omgevingswet van groot belang is voor het oppakken van urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat.

De Omgevingswet bundelt een veelheid aan wetten en regels voor onze leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd. Er komt één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn en of het aanvragen van een vergunning nodig is. De Omgevingswet en het digitale stelsel vergemakkelijken een integralere besluitvorming met minder regeldruk in de dienstverlening aan consumenten en bedrijven.