Rijksoverheid stimuleert innovatie

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie. De Europese Unie (EU) heeft ook verschillende subsidieregelingen voor innovatie.

Kabinet Rutte III: blijft innovatie stimuleren

Het kabinet blijft bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen stimuleren. Zo wil het kabinet in totaal € 400 miljoen beschikbaar stellen voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Verder wil het kabinet bijvoorbeeld komen tot een Europese digitale markt om (grens)barrières weg te nemen voor digitaal ondernemerschap. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Innovatieprogramma visserij

Het kabinet stelt incidenteel € 15 miljoen beschikbaar voor het innovatieprogramma visserij.

Vernieuwing biedt kansen

Ondernemers van innoverende bedrijven zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Zij bedenken nieuwe manieren voor ondernemers om nieuwe markten aan te boren. Ook helpt het ondernemers om op nieuwe manieren maatschappelijke problemen op te lossen. Oplossingen voor bijvoorbeeld:

 • het voedseltekort in de wereld;
 • de vergrijzing;
 • levensbedreigende ziektes.

De Rijksoverheid ondersteunt innovatief ondernemen daarom met geld. Daarmee kunnen ondernemers hun vernieuwende producten sneller uitbrengen.

Nederland innovatieleider in de EU

Nederland is goed in innoveren. En is innovatieleider in de Europese Unie (EU), net als Zweden, Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Dat blijkt uit het European Innovation Scoreboard 2018 van de Europese Commissie. Dit scorebord vergelijkt de innovatiekracht van EU-landen op onder meer:

 • publiek-private samenwerking;
 • digitalisering;
 • de impact van innovatie door het MKB;
 • investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Landen die innovatieleider zijn scoren meer dan 20 procent boven het EU-gemiddelde. Nederland scoorde in 2017 28,5 procent hierboven.

Investeren in topsectoren

Nederlandse innovatieve topsectoren behoren tot de beste van de wereld. Dit zijn sectoren waarin Nederland internationaal uitblinkt. De Rijksoverheid wil hun positie verder versterken. Het gaat om volgende 9 topsectoren:

Samen werken aan meer kennis en vernieuwing

Overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra werken met elkaar samen om de topsectoren nog sterker te maken. Dit doen zij in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Ze bedenken manieren om vernieuwende producten of diensten op de markt te brengen.

Rijk stimuleert vernieuwing in topsectoren

De Rijksoverheid stimuleert vernieuwing in de topsectoren op de volgende manieren:

 • Nationale Iconen
  Elke 2 jaar kiest de Rijksoverheid nationale Iconen. Dit zijn projecten en producten die laten zien dat Nederlandse vernieuwingen bij de beste van de wereld horen. Nationale iconen dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. De nieuwe ronde is in het najaar van 2018 gestart.

 • Volg Innovatie
  Volg Innovatie is een database. Het laat zien hoeveel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitgeeft aan de verschillende projecten.

 • Nationale wetenschapsagenda
  De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap? En hoe kan de wetenschap bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties en aan economische kansen van vernieuwing?

 • Innovatie-attachénetwerk
  Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) helpt Nederlandse bedrijven. De Innovatie-attaché's werken vanuit ambassades en consulaten. Zij brengen Nederlandse vernieuwende bedrijven in contact met partners in het buitenland. Bijvoorbeeld andere bedrijven of onderzoeksinstellingen.

 • Smart industry
  Doel van Smart industry is een sterkere industrie door gebruik van de nieuwste kennis over ict en technologie. Smart Industry benut bijvoorbeeld de nieuwste technieken op het gebied van 3D-printing, nanotechnolgie of robots.

 • Samenwerking in Brainport Eindhoven
  De Rijksoverheid heeft samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda opgesteld. Die bestaat uit 10 prioriteiten zoals:
  • een betere aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven;
  • investeren in nieuwe technologieën (het ministerie van EZK investeert € 5,7 miljoen euro);
  • verder verbeteren van BrainportEindhoven als vestigingsplaats. De regio staat onder meer bekend om het ontwikkelen van 3D-printen, fotonica en robotica.

Missiegedreven Innovatiebeleid

Op 13 juli 2018 heeft de ministerraad ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. In het Missiegedreven Innovatiebeleid en binnen de Topsectoren staan 4 maatschappelijke thema’s centraal. Landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; energietransitie & duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast krijgen sleuteltechnologieën als fotonica en kunstmatige intelligentie een centrale rol. Nederland kan op deze terreinen zorgen voor oplossingen bij wereldwijde uitdagingen.

Lees meer in de kamerbrief Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact.

Toekomstfonds

Het kabinet stelt via het Toekomstfonds extra geld beschikbaar voor vernieuwende MKB'ers. En voor belangrijk onderzoek voor toekomstige generaties. Het kabinet maakt hiervoor vanaf 2018 jaarlijks € 5 miljoen vrij. Het Toekomstfonds is gestart met € 200 miljoen.

In 2020 wordt onderzocht of het Toekomstfonds nog goed werkt.

WBSO: fiscale regeling voor research en development (R&D)

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO.

Extra geld voor sleuteltechnologieën

Het kabinet wil extra geld besteden aan nieuwe technologieën, zoals als kunstmatige intelligentie, quantum- en biotechnologie. Dat staat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.