Rijksoverheid stimuleert innovatie

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie.

Vernieuwing biedt kansen

Ondernemers van innoverende bedrijven zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Zij bedenken nieuwe manieren voor ondernemers om nieuwe markten aan te boren. Ook helpt vernieuwing ondernemers om op nieuwe manieren maatschappelijke problemen op te lossen. Oplossingen voor bijvoorbeeld:

 • het voedseltekort in de wereld;
 • de vergrijzing;
 • levensbedreigende ziektes.

De Rijksoverheid ondersteunt innovatief ondernemen daarom met geld. Daarmee kunnen ondernemers hun vernieuwende producten sneller uitbrengen.

Nederland innovatieleider in de EU

Nederland is goed in innoveren. En is innovatieleider in de Europese Unie (EU), net als Zweden, Denemarken, Finland, en Luxemburg. Dat blijkt uit het European Innovation Scoreboard 2020 van de Europese Commissie. Dit scorebord vergelijkt de innovatiekracht van EU-landen op onder meer:

 • publiek-private samenwerking;
 • digitalisering;
 • de impact van innovatie door het MKB;
 • investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Landen die innovatieleider zijn scoren meer dan 25% boven het EU-gemiddelde. In 2020 scoorde Nederland 28% hierboven.

Missiegedreven Innovatiebeleid

Op 13 juli 2018 heeft het kabinet het Missiegedreven Innovatiebeleid geïntroduceerd met een kamerbrief.  Dit innovatiebeleid richt zich op 4 maatschappelijke thema's:

 • energietransitie & duurzaamheid
 • landbouw, water en voedsel 
 • gezondheid en zorg 
 • veiligheid

Lees meer over de 4 thema's van het topsectoren- en innovatiebeleid.

Missies bij het innovatiebeleid

De Rijksoverheid heeft 25 missies opgesteld bij de 4 themas:  De missies hebben bijvoorbeeld als doel:

 • meer gezonde levensjaren;
 • minder uitstoot van broeikasgassen;
 • voldoende schoon water en veilig voedsel;
 • betaalbare duurzame energie;
 • een veilig Nederland.

Lees meer over de 25 missies in de factsheet Missies voor de toekomst (pdf, 3 pagina's, 1 Mb).

Daarnaast krijgen sleuteltechnologieën als fotonica en kunstmatige intelligentie een centrale rol. Nederland kan op deze terreinen zorgen voor oplossingen bij wereldwijde uitdagingen.

Lees meer in de kamerbrief Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact.

Investeren in topsectoren

Nederlandse innovatieve topsectoren behoren tot de beste van de wereld. Dit zijn sectoren waarin Nederland internationaal uitblinkt. Het gaat om volgende 9 topsectoren:

Samen werken aan meer kennis en vernieuwing

Overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra werken met elkaar samen om de topsectoren nog sterker te maken. Dit doen zij in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Ze bedenken manieren om vernieuwende producten of diensten op de markt te brengen.

Rijk stimuleert vernieuwing in topsectoren

De Rijksoverheid stimuleert vernieuwing in de topsectoren op de volgende manieren:

 • Nationale Iconen
  Elke 2 jaar kiest de Rijksoverheid nationale Iconen. Dit zijn projecten en producten die laten zien dat Nederlandse vernieuwingen bij de beste van de wereld horen. Nationale iconen dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

 • Volg Innovatie
  Volg Innovatie is een database. Het laat zien hoeveel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitgeeft aan de verschillende projecten.

 • Nationale wetenschapsagenda
  De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap? En hoe kan de wetenschap bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties en aan economische kansen van vernieuwing?

 • Innovatie-attachénetwerk
  Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) helpt Nederlandse bedrijven. De Innovatie-attaché's werken vanuit ambassades en consulaten. Zij brengen Nederlandse vernieuwende bedrijven in contact met partners in het buitenland. Bijvoorbeeld andere bedrijven of onderzoeksinstellingen.

 • Smart industry
  Doel van Smart industry is een sterkere industrie door gebruik van de nieuwste kennis over ict en technologie. Smart Industry benut bijvoorbeeld de nieuwste technieken op het gebied van 3D-printing, nanotechnolgie of robots.

 • Samenwerking in Brainport Eindhoven
  De Rijksoverheid heeft samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda opgesteld. Die bestaat uit 10 prioriteiten zoals:
  • een betere aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven;
  • investeren in nieuwe technologieën (het ministerie van EZK investeert € 5,7 miljoen);
  • verder verbeteren van BrainportEindhoven als vestigingsplaats. De regio staat onder meer bekend om het ontwikkelen van 3D-printen, fotonica en robotica.

Toekomstfonds voor vernieuwende mkb'ers

Het kabinet stelt via het Toekomstfonds extra geld beschikbaar voor vernieuwende mkb'ers. En voor belangrijk onderzoek voor toekomstige generaties. Het kabinet maakt hiervoor vanaf 2018 jaarlijks € 5 miljoen vrij. Het Toekomstfonds is gestart met € 200 miljoen.

WBSO: fiscale regeling voor research en development (R&D)

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO.