Kan ik het contract met mijn werknemer per direct opzeggen?

U kunt een contract met een werknemer per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet. U hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst en u hoeft niet na te gaan of herplaatsing van de werknemer op een passende functie nog mogelijk is.

Redelijke grond

U mag de werknemer alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is. Een redelijke grond voor ontslag is een ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Onder verwijtbaar handelen of nalaten vallen ook dringende redenen die een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Voorbeelden van dringende redenen zijn misleiding en diefstal.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet het contract “onverwijld” opgezegd worden: er moet een dringende reden aanwezig zijn en de dringende reden moet onverwijld (onmiddellijk) aan de werknemer worden medegedeeld.

Vergoeding

Ontslaat u de werknemer om een dringende reden? En heeft de werknemer u die dringende reden door opzet of schuld gegeven? Dan moet de werknemer u een vergoeding betalen. Bij een vast contract of tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd is de vergoeding gelijk aan het loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen over de geldende opzegtermijn. Als het een tijdelijk contract is dat niet tussentijds kan worden opgezegd, dan is deze vergoeding gelijk aan het loon dat uw werknemer zou hebben ontvangen als het tijdelijke contract van rechtswege zou zijn geëindigd. De werknemer kan de kantonrechter vragen deze vergoeding te verlagen. 

Transitievergoeding

U hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (wat bij een ontslag op staande voet veelal het geval is). Als een werknemer het er niet mee eens is dat hij geen transitievergoeding ontvangt, kan hij dit voorleggen aan de kantonrechter. 

Niet eens met ontslag

Is de werknemer het niet eens met het ontslag op staande voet? Dan kan de werknemer de kantonrechter vragen het ontslag te vernietigen. De werknemer kan in plaats daarvan ook vragen om een vergoeding. Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.