Moet ik als werkgever ook een transitievergoeding betalen als ik een tijdelijk contract niet verleng?

Sinds 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook als u een tijdelijk contract dat 2 jaar of langer heeft geduurd niet verlengt.

Berekenen duur tijdelijke contracten

Heeft uw werknemer meer tijdelijke contracten bij u gehad? Dan telt u de duur van deze contracten bij elkaar op als de periode tussen deze contracten maximaal 6 maanden is geweest. Dit geldt ook als 1 of meer contracten vóór 1 juli 2015 afgesloten zijn. De tussengelegen perioden van maximaal 6 maanden tellen niet mee. Is de duur van de contracten 2 jaar of langer? Dan betaalt u de werknemer een transitievergoeding.

Overgangsrecht berekenen tijdelijke contracten

Niet alle arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2015 tellen mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd, tellen niet mee. Dit geldt ook voor een kortere termijn dan 3 maanden, als die op grond van de cao gold.
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste 6 maanden opvolgen, tellen wel mee.

Contracten bij verschillende elkaar opvolgende werkgevers

Heeft uw werknemer ook eerder een arbeidsovereenkomst gehad bij een andere werkgever? Dan telt dit voorgaande contract mee en betaalt u de werknemer een transitievergoeding. Hierbij geldt ook dat de periode tussen de arbeidsovereenkomsten maximaal 6 maanden is. Alleen als er sprake is van vergelijkbare arbeid kunnen meerdere werkgevers als elkaars opvolger gezien worden.

U bent een opvolgend werkgever als een werknemer bijvoorbeeld eerst als uitzendkracht bij u heeft gewerkt en daarna bij u in dienst is getreden.

Hoogte transitievergoeding

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding zijn 2 onderdelen van belang: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal een bruto jaarsalaris. Of maximaal € 77.000 bruto als het bruto jaarsalaris lager is dan € 77.000. 

Om het aantal dienstjaren te berekenen, kijkt u naar de totale duur van opvolgende arbeidsovereenkomsten van uw werknemer. De tussen deze arbeidsovereenkomsten gelegen perioden van 6 maanden (of 3 maanden voor 1 juli 2012) tellen niet mee.

Wilt u snel een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding voor werkgevers in. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Uitstel transitievergoeding

U hoeft (nog) geen transitievergoeding te betalen als u uw werknemer de garantie biedt dat hij binnen 6 maanden weer bij u kan werken. Die garantie moet bestaan uit het aangaan van een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat na maximaal 6 maanden, vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten.

Hiermee wordt voorkomen dat u meteen na het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 een transitievergoeding moet betalen. Daarnaast geeft u de werknemer zekerheid dat het dienstverband (op termijn) wordt voortgezet.