Moet ik als werkgever ook een transitievergoeding betalen als ik een tijdelijk contract niet verleng?

Sinds 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook als u een tijdelijk contract dat 2 jaar of langer heeft geduurd niet verlengt.

Berekenen duur tijdelijke contracten

Heeft uw werknemer meer tijdelijke contracten bij u gehad? Dan telt u de duur van deze contracten bij elkaar op als de periode tussen deze contracten maximaal 6 maanden is geweest. Dit geldt ook als 1 of meer contracten vóór 1 juli 2015 afgesloten zijn. De tussengelegen perioden van maximaal 6 maanden tellen niet mee. Is de duur van de contracten 2 jaar of langer? Dan betaalt u de werknemer een transitievergoeding.

Overgangsrecht berekenen tijdelijke contracten

Niet alle arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2015 tellen mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd, tellen niet mee. Dit geldt ook voor een kortere termijn dan 3 maanden, als die op grond van de cao gold.
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste 6 maanden opvolgen, tellen wel mee.

Contracten bij verschillende elkaar opvolgende werkgevers

Heeft uw werknemer ook eerder een arbeidsovereenkomst gehad bij een andere werkgever en bent u een opvolgend werkgever? Dan telt dit voorgaande contract mee bij de berekening van de transitievergoeding. Hierbij geldt ook dat de periode tussen de arbeidsovereenkomsten maximaal 6 maanden is. Alleen als er sprake is van vergelijkbare arbeid kunnen meerdere werkgevers als elkaars opvolger gezien worden.

U bent een opvolgend werkgever als een werknemer bijvoorbeeld eerst als uitzendkracht bij u heeft gewerkt en daarna bij u in dienst is getreden.

Hoogte transitievergoeding

Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding zijn 2 onderdelen van belang: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal een bruto jaarsalaris. Of maximaal € 79.000 bruto als het bruto jaarsalaris lager is dan € 79.000. In 2019 wordt dit € 81.000.

Om het aantal dienstjaren te berekenen, kijkt u naar de totale duur van opvolgende arbeidsovereenkomsten van uw werknemer. De tussen deze arbeidsovereenkomsten gelegen perioden van 6 maanden (of 3 maanden voor 1 juli 2012) tellen niet mee.

Wilt u snel een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Vul dan de rekentool transitievergoeding voor werkgevers in. Let op: de transitievergoeding geeft een idee. De werkelijke vergoeding kan anders uitvallen.

Uitstel transitievergoeding

U hoeft (nog) geen transitievergoeding te betalen als u uw werknemer de garantie biedt dat hij binnen 6 maanden weer bij u kan werken. Die garantie moet bestaan uit het aangaan van een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat na maximaal 6 maanden, vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten.

Hiermee wordt voorkomen dat u een transitievergoeding moet betalen terwijl de arbeidsrelatie met de werknemer in stand blijft. Daarnaast geeft u de werknemer zekerheid dat het dienstverband (op termijn) wordt voortgezet.