Wanneer heb ik recht op algemene bijstand?

U heeft recht op algemene bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. 

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
    • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Bijstand bij onvoldoende inkomen

Recht op bijstand is er als u niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente ook of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Het vermogen wordt berekend aan de hand van uw schulden en waardevolle bezittingen. Heeft u schulden waarvan u kunt bewijzen dat u ze moet terugbetalen? Dan trekt de gemeente die schulden van uw vermogen af waardoor uw vermogen lager is. Dit geldt niet voor studieschulden of schulden die u later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie.  

Heeft u meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit meerdere vermogen daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2019
Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 12.240
Alleenstaande ouder € 12.240
Alleenstaande €  6.120

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis ziet de gemeente als een onderdeel van uw vermogen. Uw gemeente beoordeelt in een aparte vermogenstoets hoeveel vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek. Lees meer over recht op bijstand met een eigen huis.

Beslistermijn bijstand

De gemeente moet na ontvangst van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering binnen 8 weken een beslissing nemen. Als de aanvraag onvolledig is, kan de beslistermijn worden verlengd. De gemeente informeert u hierover.

Vragen over algemene bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Kijk dan voor sociaal raadslieden bij u in de buurt op de website van Sociaal Werk Nederland. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.