Verbetering van de palliatieve zorg

Palliatieve zorg is bedoeld om mensen in de laatste fase van hun leven zo goed mogelijk zorg en hulp te bieden. De Rijksoverheid draagt hieraan bij op verschillende manieren.

Verschillende mogelijkheden palliatieve zorg

De palliatieve zorg in Nederland wordt geregeld via:

 • palliatieve teams in ziekenhuizen;
 • goede palliatieve zorg in de verpleeghuiszorg;
 • voldoende thuiszorg;
 • inzet van goed opgeleide vrijwilligers bij mensen thuis en via hospices die veel met vrijwilligers werken.

Verbetering palliatieve zorg

Het kabinet wil de palliatieve zorg verder verbeteren. In het regeerakkoord is € 150 miljoen extra gereserveerd voor palliatieve zorg tussen 2022 en 2027. Dit wordt onder meer besteed aan:

 • vergroting van maatschappelijk bewustzijn door een landelijke campagne;
 • proactieve zorg en ondersteuning;
 • een betere uitwisseling van digitale gegevens;
 • doorontwikkeling kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg;
 • een verhoging van de subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie;
 • pilots of kleinschalige experimenten bekostiging palliatieve zorg;
 • het realiseren van een toekomstvisie.

Alle maatregelen voor de verbetering van palliatieve zorg staan in de Verzamelbrief Wet langdurige zorg (6 juli 2022).

Praktijkteam Palliatieve Zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg. In het praktijkteam werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met verzekeraars en diverse partijen uit de palliatieve zorg.

Het team verzamelt meldingen van knelpunten en zoekt oplossingen die landelijk bruikbaar zijn.

Particulieren en zorgaanbieders kunnen met vragen terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. Bijvoorbeeld over de financiering van palliatieve zorg. E-mail: meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: 030 789 78 78.