Opbouw pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele  pensioenverzekeringen. 

3 pijlers van het pensioenstelsel

1. Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

2. Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

Meestal betalen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. De pensioenuitvoerder belegt de premie om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

3. Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

Pensioenvoorziening zzp'ers

Er zijn verschillende pensioenregelingen die speciaal op zzp'ers zijn afgestemd. Dit zijn vrijwillige regelingen in de 3e pijler. Het is een eigen keuze van de zelfstandige om hieraan deel te nemen en voor welk bedrag.

Toezicht en regelgeving in pensioenwet

De regels voor pensioenen staan in de Pensioenwet. Deze wet regelt de taken en verantwoordelijkheden van pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.