Ik overweeg pgb-zorg te geven aan mijn partner, familielid of kennis. Waar krijg ik mee te maken?

Als u zorg geeft aan uw naaste, dan kunt u betaald krijgen uit een pgb-budget. U moet daarvoor een zorgovereenkomst afsluiten met uw naaste. Met inkomsten uit een pgb-budget bouwt u geen pensioen op. Ook krijgt u in veel gevallen geen geld als u werkloos of als u ziek wordt en niet meer kunt werken.

Zorgovereenkomst afsluiten

Als u pgb-zorg aan uw naaste geeft, dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten. Een naaste is bijvoorbeeld een partner, familielid, of kennis.

In de zorgovereenkomst staan onder andere:

  • de startdatum van de zorg die u geeft;
  • welke zorg u geeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging;
  • hoeveel uur per week of per maand u zorg geeft;
  • welke vergoeding u per uur of per maand krijgt.

U gebruikt hiervoor een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SVB kiest u eerst welke zorgovereenkomst u nodig heeft. Voor pgb uit de Zorgverzekeringwet (Zvw-pgb) kunt u een modelovereenkomst van de zorgverzekeraar gebruiken.

Informele pgb-zorgverleners van een naaste

Zorgt u tegen betaling uit een pgb-budget voor een partner, familielid, of kennis? Dan bent u een informele pgb-zorgverlener. U moet dan het informele tarief rekenen.

Tarieven informele pgb-zorg aan naasten

De bedragen van het informele tarief kunnen per jaar verschillen. Deze verschillen ook per wet. Het maximale informele uurtarief vanuit de Wlz is € 24,44 per uur bruto (2024).
Het maximale informele uurtarief in de Zvw is € 28,20 per uur bruto (2024). De zorgverzekeraars bepalen dit uurtarief. Gemeenten bepalen zelf een maximumtarief. U krijgt minimaal het wettelijk minimumloon.

Het informele tarief is lager dan het formele tarief. Bent u professioneel zorgverlener en zorgt u voor uw naaste? Dan geldt toch het informele tarief.

Gevolgen voor inkomen en uitkering informele pgb-zorgverleners

Als u pgb-zorg geeft aan uw naaste en u ontvangt geld uit een pgb-budget, dan:

Welke rechten en plichten bij uw zorgovereenkomst horen, leest u op de website van de SVB. Meld uw pgb-inkomen altijd aan bij de Belastingdienst, de SVB en het UWV.

Inkomstenbelasting bij informele pgb-zorg

Zorgt u voor uw naaste en ontvangt u hiervoor geld uit een pgb-budget? Dan betaalt u inkomstenbelasting over uw pgb-inkomen. Dit kan op 2 manieren.

  • U krijgt uit het pgb een bruto bedrag. U moet zelf inkomstenbelasting betalen. Dit doet u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  • U krijgt uit het pgb een netto bedrag. De inkomstenbelasting is daar al op ingehouden. U moet ook uw bruto pgb-inkomen opgeven als onderdeel van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Betaling pgb-zorg: maximaal 40 uur per week

Geeft u pgb-zorg aan uw naaste? Dan mag u als partner, familielid of kennis maximaal 40 uur per week betaald worden uit het pgb. Dit is ook zo als u in de praktijk meer dan 40 uur in een week zorg geeft. Informele zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen meer dan 40 uur werken, zolang zij zich houden aan de regels voor werktijden en rusttijden.

Betaling door SVB of ziektekostenverzekeraar

Zorgt u voor iemand die een pgb uit de Jeugdwet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg) heeft, dan verzorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling. De SVB kan de salarisadministratie doen voor uw naaste. In dat geval krijgt u netto betaald.

Zorgt u voor iemand die een pgb uit de Zvw (Zorgverzekeringswet) heeft, dan krijgt u altijd bruto uitbetaald. Het zorgkantoor of de ziektekostenverzekeraar betaalt u dan. De SVB kan op verzoek van uw naaste de salarisadministratie doen.

Vervanging bij ziekte

U kunt ziek worden. Als u niet meer kunt werken, dan moet de budgethouder zelf zorgen voor vervanging. Uw pgb-inkomen stopt dan, tenzij u een arbeidsovereenkomst heeft. In dat geval wordt uw inkomen minimaal de eerste 6 weken doorbetaald.

Uitkering bij overlijden van de budgethouder

De zorgovereenkomst stopt direct als uw naaste overlijdt. Daarmee stopt uw pgb-inkomen ook direct.

U kunt in deze situatie soms 1 keer een uitkering krijgen. Dat kan in de volgende gevallen:

  • U zorgt voor iemand die een Wlz-pgb heeft. De eenmalige uitkering moet dan wel in de zorgovereenkomst staan. Daarbij kunt u alleen de uitkering krijgen als er nog genoeg budget is.
  • U zorgt voor iemand die een pgb uit de Jeugdwet of Wmo heeft. De uitkering hangt dan af van het beleid van de gemeente.

De eenmalige uitkering is maximaal 1 gemiddeld maandloon. Als u voor iemand zorgt die een Zvw-pgb (via de zorgverzekeraar) heeft, krijgt u geen uitkering.

Lees wanneer u een eenmalige uitkering kunt krijgen op de website van de SVB.