Elektronische verwerking van medische gegevens

Op 1 juli 2017 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens ingegaan. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder u als zorgverlener medische gegevens veilig en elektronisch kunt inzien of uitwisselen met andere zorgverleners. Deze wet regelt ook de rechten van uw cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.

Waarom Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens?

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens verbetert de positie van de cliënt in de zorg. Concreet regelt de wet:

  • betere bescherming van privacy van cliënten in de zorg;
  • meer rechten voor cliënten op inzage in de eigen medische gegevens;
  • meer regie voor cliënten over hun medische gegevens.

De wet maakt het voor u als zorgverlener ook eenvoudiger. Als u over de juiste en meest actuele informatie over een cliënt beschikt, helpt dat bij de behandeling. De kans op fouten is dan kleiner. Ook kunt u de informatie tijdig aanpassen. Bijvoorbeeld als u ziet dat een patiënt een bepaald medicijn niet verdraagt. Daarnaast hoeft de cliënt niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen. Of meerdere keren dezelfde onderzoeken te ondergaan.

Gevolgen invoering van de wet voor zorgverleners

Sinds 1 juli 2017 informeert u uw cliënt over:

  • de betekenis van elektronische gegevensuitwisseling;
  • de werking van uw digitale uitwisselingssysteem;
  • welke zorgaanbieders op uw systeem zijn aangesloten.

Ook vraagt u aan de cliënt of hij ermee akkoord gaat dat andere zorgverleners zijn medische gegevens kunnen inzien in het elektronische uitwisselingssysteem. Het gaat dan alleen om zorgverleners die hem behandelen.

Systeemeisen

De wet regelt ook de inrichting van uw systeem waarmee u patiëntgegevens uitwisselt met andere zorgverleners. Het gaat om technische, organisatorische en functionele eisen. Deze eisen leest u in de brochure Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Deze voorschriften gaan pas later in. Het is nu nog niet bekend wanneer.

Uitbreiding rechten en plichten

Per 1 juli 2020 zijn de rechten voor cliënten verder uitgebreid. Sindsdien geldt voor u als zorgverlener ook het volgende:

  • U vraagt de patiënt toestemming welke gegevens hij voor welke zorgverleners voor inzage beschikbaar stelt.
  • U houdt een registratie bij van de toestemmingen die uw cliënt u heeft gegeven.
  • Als uw cliënt erom vraagt: gratis elektronische inzage geven in het eigen medische dossier. Ook geeft u op zijn verzoek gratis een digitaal afschrift van het eigen medische dossier.

Geen inzage voor andere zorgverleners

Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot patiëntgegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Nieuwe naam

De bepalingen van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg met de nieuwe bepalingen niet meer alleen maar gaat over het gebruik van het burgerservicenummer, krijgt de wet een nieuwe titel: de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

Meer informatie over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Wilt u meer weten over de veranderingen door de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens? Lees dan de brochure Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (pdf).