Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Parkstad Limburg

Mede namens de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat biedt minister Schouten de Regio Deal Parkstad Limburg aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen de komende jaren een impuls aan het wegwerken van de huidige achterstandspositie van de regio Parkstad Limburg en het toewerken naar het Limburgs gemiddelde. Daarmee wordt een forse stap gezet op weg naar een duurzame, vitale en levenskrachtige regio Parkstad Limburg. Om deze ambitie te kunnen realiseren streven Rijk en Regio er naar om de kansen die zich als gevolg van de ligging in de grensregio voordoen aan te pakken en gelijktijdig de uitvoeringskracht in de intergemeentelijke samenwerking te versterken, om zodoende te komen tot een regio die de regionale opgaven op eigen kracht kan aanpakken.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Parkstad Limburg (PDF | 2 pagina's |72 kB)