Jaarplan Auditdienst Rijk 2019

In het Jaarplan Auditdienst Rijk 2019 presenteert de Auditdienst Rijk (ADR) zijn auditprogrammering voor het komende jaar. Ook licht de ADR zijn strategische ontwikkelingen voor 2019 toe.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2019 (PDF | 48 pagina's | 4,4 MB)

De ADR wil binnen 3 jaar zorgen dat hij voldoet aan zijn kwaliteitsambitie en met een moderne en efficiënte controleaanpak voor de wettelijke taak een grotere toegevoegde waarde en handelingsperspectief biedt aan zijn opdrachtgevers. Hieraan geeft de ADR in 2019 verder invulling door onder meer het toepassen van data-analytics bij alle controleteams en het risicogericht oppakken van onderzoek naar financieel beheer in multidisciplinair samengestelde teams.

De belangrijkste onderwerpen voor de vraaggestuurde onderzoeken in 2019 zijn gebaseerd op de auditprogrammering 2018 en de risicoanalyse 2019 van de ministeries. Voor onderwerpen als onderhoud, beveiliging en innovatie van ICT, uitvoering van beleid (mede in relatie tot de als hoog ervaren regeldruk) en invulling van HRM-beleid (gericht op werving en behoud van de benodigde deskundigheid) verwacht de ADR in 2019 onderzoeken te gaan uitvoeren.

In 2019 richt de ADR zich voorts op 2 belangrijke nieuwe elementen. Een kwart van de capaciteit voor de variabele vraag zal de ADR inzetten voor onderzoeken bij departementen op basis van een rijksbrede risico-afweging. Daardoor kunnen zijn medewerkers flexibeler worden ingepland, daar waar de toegevoegde waarde voor het Rijk het grootst is. Een 2e nieuw element is dat de ADR aan de hand van het model van de Balanced Score Card een stelsel van prestatie-indicatoren presenteert, waarmee wordt gemeten of de eigen doelstellingen worden gehaald.

In de 1e helft van 2018 heeft de ADR zijn nieuwe inrichting en werkwijze verder doorontwikkeld. Er is een strategisch personeelsplan vastgesteld na instemming van de ondernemingsraad van de ADR, waarin diverse HR-instrumenten, zoals de vlootschouw, het mentor-menteemodel en de interne mobiliteit nader zijn uitgewerkt. Daarnaast zijn de uitkomsten van het medewerkersonderzoek actief opgepakt. 1 van de punten is het vergroten van de doorgroeimogelijkheden. In de zomer van 2018 heeft de ADR de 1e vlootschouw gehouden en is er verder geïnvesteerd in resultaat- en ontwikkelgerichte gesprekken met medewerkers. Zo kan de ADR in 2019 nog effectiever sturen op kwaliteit en resultaat en het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers.