Doorlichting UBR

De doelstelling van de doorlichting van het baten-lastenagentschap Uitvoering Bedrijfsvoering Rijk is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het
functioneren van UBR in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, bekostiging en
doelmatigheidsbevordering.