Gebiedsontwikkeling rond Amsterdam

De Rijksoverheid en de provincie willen het gebied rond Amsterdam economisch versterken. Ook willen ze de leefbaarheid vergroten. Ze werken onder meer aan woningbouw, werkgelegenheid en natuur.

Doorontwikkeling Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM)

In 2013 hebben Rijk en regio overeenstemming bereikt over de uitvoering van de Structuurvisie Amsterdam-Almere-Markeermeer (RRAAM). Het doel is onder meer 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen.

Naast extra woningen en arbeidsplaatsen heeft het programma de volgende doelen:

  • betere bereikbaarheid regio Amsterdam-Almere;
  • ontwikkeling van het Markermeer en het IJmeer tot een groot natuur- en recreatiegebied.

Het gebied moet een internationaal concurrerende Europese topregio worden. Ook maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven worden bij de ontwikkeling betrokken. De plannen voor het gebied staan beschreven in de:

Verbetering natuur Markermeer en IJmeer

Onderdeel van de Structuurvisie RRAAM is een visie over de natuurkwaliteit van het Markermeer-IJmeer. De natuurkwaliteit in het Markermeer-IJmeer is onvoldoende. Maar het is wel onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er is bijvoorbeeld te weinig voedsel voor vogels door troebel water. Eén van de oorzaken is slib, dat het water troebel maakt.

Overheid, regionale en maatschappelijke partijen werken samen in het gebied. Ze willen van het Markermeer-IJmeer een toekomstbestendig (natuur)gebied maken. Hoe het staat met de natuur is te zien in Natuurthermometer Markermeer-IJmeer. De Natuurthermometer laat zien dat er nog maatregelen nodig zijn, zoals Luwtemaatregelen Hoornse Hop en Marker Wadden.

Naast een gezonde natuur is er dan ook ruimte voor andere ontwikkelingen. Zoals uitbreiding van (water)recreatie en infrastructuur.

Ontwikkeling Zuidas

De Rijksoverheid en de regio Amsterdam willen het gebied Zuidas ontwikkelen. Dit is een zakencentrum langs de A10 in Amsterdam. Bedoeling is dat het een toplocatie wordt voor internationale bedrijven. Dit staat in de Visie Zuidas.

Ontwikkeling Schipholregio (mainport Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer)

De Rijksoverheid, regionale overheden en luchtvaartsector willen de economische kracht en kwaliteiten van de mainport Schiphol en metropoolregio Amsterdam behouden en verder uitbouwen. De beleidsnota Mainport en Metropool richt zich op de ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Schipholregio en bevat de resultaten van het rijksprogramma SMASH. De beleidsnota gaat in op:

  • het versterken van de ruimtelijk-economische structuur en internationale concurrentiepositie;
  • het ruimte bieden voor verstedelijking, kwaliteit van leefomgeving en leefbaarheid;
  • het ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van een veilige, concurrerende en duurzame luchtvaart;
  • meer en betere samenwerking tussen rijk, regio, marktpartijen en luchtvaartsector.

De Rijksoverheid wil het gebied Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer bereikbaar houden. Daarvoor zijn wegen en goede treinverbindingen nodig. Zo wordt het gebied aantrekkelijk voor bedrijven om zich er te vestigen. En dat heeft weer tot gevolg dat de economie in het gebied groeit. Ook moet het gebied aantrekkelijk zijn om in te wonen. Daarvoor moet de overheid onder meer investeren in de veiligheid van burgers. Zo moet het veilig zijn om dichtbij de luchthaven te wonen.

Minder bouwbeperkingen in gebied ruim rond Schiphol

In de zone op enige afstand van Schiphol worden de bouwbeperkingen binnen bestaand stedelijk gebied opgeheven. Dit is onderdeel van het kabinetsbesluit Wonen en vliegen in de regio Schiphol. Toekomstige bewoners krijgen informatie van gemeenten over mogelijke hinder vanwege vliegverkeer. Dit beleid wordt vastgelegd in een Algemene maatregel van Bestuur, het Luchthavenindelingbesluit (LIB).

Dichterbij Schiphol blijven strenge beperkingen gelden voor woningbouw vanwege de gezondheid van bewoners. Wel wordt bekeken of verbeteringen van de regels mogelijk zijn, en welke knelpunten gemeenten ervaren door deze beperkingen.

Gezamenlijke aanpak wonen en vliegen

Alle betrokken partijen willen voor de middellange termijn het vraagstuk ‘wonen en vliegen’ gezamenlijk aanpakken. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) geeft advies in het komende traject.

Studie naar aantrekkelijke regio Amsterdam – Hoorn

Het Rijk wil de regio tussen Hoorn en Amsterdam aantrekkelijker maken om te wonen, werken en leven. Daarom verkent ze samen met regionale overheden, bewoners en andere belanghebbenden de mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. Samen zoeken zij naar duurzame oplossingen om het gebied economisch sterker te maken. Zij kijken onder meer naar:

  • wegen;
  • openbaar vervoer;
  • plannen voor woningen en bedrijventerreinen;
  • effecten op het milieu.

Hun plannen beschrijven zij in de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.