Gebiedsontwikkeling per regio

Rijk, provincies en gemeenten werken in verschillende regio’s samen aan gebiedsontwikkeling. Het Rijk is betrokken als de regio’s een nationaal én regionaal belang hebben.

Inspraak gebiedsontwikkeling grensstreek Nederland/Duitsland

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de leefomgeving van burgers aan beide kanten van de grens met Duitsland.

Gebiedsontwikkeling Noordwest-Nederland

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en het IJsselmeergebied) is een economisch sterke regio. Vooral de metropoolregio Amsterdam. De ruimte is schaars, maar er is nog steeds ruimte nodig voor:

 • nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen zoals recreatie;
 • de ontwikkeling van Schiphol;
 • de Amsterdamse haven.

Gebiedsontwikkeling Utrecht

Utrecht is belangrijk als het gaat om de verbinding van autowegen, spoorwegen en vaarwegen. Station Utrecht Centraal heeft daarbij een centrale rol. Ook speelt de regio Utrecht een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de topsector Life Sciences & Health. Daarnaast moet ruimte worden gezocht voor ruim 100.000 extra woningen tot 2040. Zo'n 20.000 woningen zijn aan vervanging toe.

Gebiedsontwikkeling Zuidvleugel/Zuid-Holland

In het zuidwestelijke deel van de Randstad ligt de Zuidvleugel. Het is economisch een belangrijk gebied. Niet alleen voor de regio, maar voor het hele land. In dit gebied werken Rijk, provincies en gemeenten onder meer aan:

 • verbetering van de internationale concurrentiepositie;
 • versterking van de de primaire waterkeringen;
 • behoud van een sterke kust.

Gebiedsontwikkeling Noord-Brabant en Limburg

Brainport Zuidoost-Nederland bestaat uit de regio's Eindhoven/Helmond, Venlo, Sittard/Geleen en Maastricht. Hier werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan het ruimtelijk beleid en topsectorenbeleid. Het gaat daarbij om:

 • de bereikbaarheid van de regio;
 • het vestigingsklimaat voor (buitenlandse) bedrijven en kenniswerkers;
 • de verbinding met andere internationale regio's op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D).

In de regio Eindhoven moeten tot 2040 nog zo'n 40.000 woningen worden gebouwd en 30.000 woningen vervangen.

Gebiedsontwikkeling Oost-Nederland

Rijk en regio werken aan de ontwikkeling van de infrastructuur in Oost-Nederland. Daarbij moet er ruimte zijn voor kennis en innovatie. Denk daarbij aan de Food Valley rond Wageningen en de Health Valley bij Arnhem-Nijmegen. En aan de topsector High tech systemen & materialen in Twente.

De regio neemt verder maatregelen om de gevolgen van bevolkingsdaling op te vangen. Zoals in de Achterhoek en Noordoost-Twente. In krimpgebieden kijken partijen bijvoorbeeld of ze scholen samen kunnen voegen omdat er minder leerlingen zijn.

Gebiedsontwikkeling Noord-Nederland

Noord-Nederland is het energieknooppunt van Noordwest-Europa. Dit komt onder meer door de infrastructuur, de kennis en de ligging aan zee. En ook de beschikbare ruimte in het gebied. Een belangrijke nationale opgave is de positie van Energyport Noord-Nederland te versterken als internationaal energieknooppunt en kenniscentrum.

Gebiedsontwikkeling Zuidwestelijke Delta/Zeeland

Waterveiligheid is een belangrijke opgave in de Zuidwestelijke Delta. Gebiedsontwikkeling richt zich onder meer op:

 • versteviging van de kusten;
 • uitvoering van het Deltaprogramma;
 • versterking primaire waterkeringen.

Gebiedsontwikkeling Noordzee en kust

De kust beschermt Nederland tegen overstromingen uit zee. De Noordzee is belangrijk voor de economie door de scheepvaart, visserij, delfstoffen en windenergie. De Rijksoverheid heeft het beleid voor de Noordzee uitgewerkt in het Nationaal Waterplan.

Opgaven van nationaal belang

De opgaven van nationaal belang voor Noordzee en kust zijn onder meer:

 • een vlot en veilig scheepvaartverkeer;
 • behoud van een sterke kust;
 • ruimte voor zandwinning, windenergie op zee, winning van olie en gas en aanwijzing van ruimte voor CO2-opslag;
 • bescherming van archeologische waarden, zoals scheepswrakken.

In februari 2017 ondertekenden zo'n 60 partijen het Kustpact. De ondertekenaars maken daarin afspraken over een goede balans tussen bescherming van de kustzone enerzijds en de ontwikkeling van de kustzone anderzijds. Naast het Rijk ondertekenden ook provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties het Kustpact.

Gebiedsontwikkeling Caribisch Nederland

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de zone buiten de territoriale wateren van de Caribische eilanden. Van 12 tot 200 zeemijl uit de kust. De opgaven van nationaal belang zijn onder meer:

 • bescherming van het zeemilieu;
 • zorgen voor voldoende oefenmogelijkheden voor de krijgsmacht;
 • bescherming van archeologische waarden, zoals scheepswrakken en verdronken nederzettingen;
 • vlot en veilig scheepvaartverkeer rondom de eilanden.