Meer betaalbare woningen in Caribisch Nederland

Minister Hugo de Jonge heeft de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. De plannen zijn gericht op het stimuleren van woningbouw, het verlagen van de huurlasten, een betere financiering van eigen huizen en een beter beschermde leefomgeving. Zo bouwt het Rijk samen met de Openbare Lichamen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge: “Voor veel mensen in Caribisch Nederland is het heel lastig om een huis te vinden dat past bij hun inkomen, levensfase of gezinssamenstelling. Deze gezamenlijke plannen gaan leiden tot meer betaalbare woningen en een betere leefomgeving voor inwoners van Caribisch Nederland.” 

Basis op orde brengen

Op dit moment ontbreken actuele gegevens over de woningmarkten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hierdoor is het lastig om betaalbare en passende huisvesting mogelijk te maken. Daarom moet de basis op orde gebracht worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat gegevens verzamelen over onder anderen de bestaande hoeveelheid woningen, het woningtekort en de woonbehoeften van inwoners. Daarnaast is wet- en regelgeving nodig om bijvoorbeeld huurcommissies in te kunnen stellen en betere huurcompensatie te realiseren. Met deze plannen is een kleine € 20 miljoen gemoeid.

515 nieuwe woningen

De vraag naar en het aanbod van woningen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn uit balans. Er is veel vraag naar woningen voor mensen met een laag of middeninkomen, maar het aanbod is beperkt. Om vraag en aanbod beter in balans te brengen zal het Rijk financieel bijdragen aan de bouw van 465 sociale huurwoningen op de drie eilanden. Daarnaast worden op Bonaire 50 betaalbare koopwoningen gebouwd. Om bestaande woningen beter te gebruiken zullen 100 sociale huurwoningen op Sint Eustatius worden gerenoveerd. Maar, meer is nodig. Toekomstige woningbouwprojecten zullen in 2023 worden vastgelegd in woondeals tussen het Rijk en de Openbare Lichamen.

Betaalbaar wonen stimuleren

Door schaarste en gestegen prijzen is een betaalbare huur- of koopwoning voor steeds minder mensen in Caribisch Nederland vanzelfsprekend geworden. Zo heeft een deel van de huurders moeite met het betalen van de huur. Om de woonlasten van mensen met een kleine portemonnee te verlagen, wordt onder meer ingezet op de versnelde bouw van sociale huurwoningen, een betere huurcompensatie en het verminderen van energielasten. Zo zetten de eilanden in op energiebesparing om energiearmoede te bestrijden. Omdat een deel van de kopers de financiering van hun koopwoning niet rond krijgt, worden maatregelen verkend om de financieringsmogelijkheden te verbeteren.

Ruimtelijke koers uitzetten

De bouw van woningen leidt tot een groter beslag op de beschikbare ruimte in Caribisch Nederland. Maar ook infrastructuur, energievoorzieningen, werken, natuur, recreatie en toerisme nemen een steeds groter deel van de beperkt beschikbare ruimte van Caribisch Nederland in beslag. Om richting te geven aan al deze ruimtelijke ontwikkelingen stelt de ministerraad in 2023 een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma vast. Dit programma zal vervolgens door het Rijk en de Openbare Lichamen worden vertaald in een specifiek ruimtelijk ontwikkelingsplan voor ieder eiland.