Versterken economische ontwikkeling van Randstad en Eindhoven

Het kabinet wil ervoor zorgen dat Nederland zijn positie in de top 5 van de wereldeconomie behoudt. Daarom zetten het Rijk en de regionale partners in op het versterken van de ontwikkeling van de 3 belangrijkste economische regio’s van Nederland. Ook willen zij de verbindingen tussen de economische toplocaties in deze regio’s verder versterken. Bijvoorbeeld door sneller internet aan te leggen, meer woningen te bouwen en economische activiteiten duurzamer te maken. Dit gebeurt onder de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

Economische activiteiten verspreid over Randstad en Eindhoven

Nederland staat in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen ter wereld. In de meeste Europese landen vinden de belangrijkste economische activiteiten plaats binnen 1 stedelijke regio. Bijvoorbeeld in Londen in het Verenigd Koninkrijk en in Parijs in Frankrijk. Maar in Nederland zijn deze activiteiten verspreid over meerdere stedelijke regio’s:

 • Amsterdam;
 • Utrecht;
 • Rotterdam;
 • Den Haag;
 • Eindhoven.

Samen vormen deze steden de belangrijkste economische regio’s (het economisch kerngebied) van Nederland.

Vergroot afbeelding

Beeld: ©MUST Stedebouw

Unieke samenwerking van Rijk en regio

REOS is een uniek samenwerkingsverband, omdat 17 partijen uit overheden en bedrijfsleven op een nieuwe manier samenwerken. Het gaat hier om 3 departementen, 5 provincies, 5 steden en 4 economic boards uit de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven. De economic boards zijn overkoepelende organisaties die de belangen behartigen van het bedrijfsleven in hun regio.

Door deze samenwerking worden de doelen van REOS gezamenlijk opgesteld, en sneller en beter behaald door een integrale benadering met gebruik van alle expertise en kennis van de betrokken partijen.

REOS benoemt een selectief aantal economische toplocaties die de meeste potentie hebben om verder te ontwikkelen. Zoals zakencentra en campussen, waar verschillende bedrijven zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van bioscience en technologie. Ook willen de partijen de economische activiteiten op grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports duurzamer maken. En de infrastructuur, zoals de wegen en sporen, en de digitale infrastructuur tussen de toplocaties versterken.

Bovendien willen de partijen toptalent uit binnen- en buitenland werven om hier te komen werken. Zo kunnen deze regio’s ook in de toekomst goed concurreren met grote steden in het buitenland, zoals Londen en Parijs. Waardoor Nederland zijn concurrentiepositie kan behouden.

Uitvoeringsprogramma REOS

De REOS-partners werken in 2018 aan 6 acties:

 1. Internationaal concurrerend portfolio van toplocaties;
 2. Versnelling ontwikkeling binnenstedelijke transformatiegebieden;
 3. Aantrekken van toptalent;
 4. Verduurzaming van productielandschappen;
 5. Versterken connectiviteit van toplocaties vanuit economisch perspectief;
 6. Ruim baan voor digitale infrastructuur.

Deze acties staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma REOS. De acties zijn in 2017 gestart en de eerste resultaten worden medio 2018 verwacht. Het Uitvoeringsprogramma zal jaarlijks worden geactualiseerd. Het Rijk, de regio’s en andere overheden verwerken de uitkomsten van deze acties in hun beleid, zoals bijvoorbeeld het MIRT, de Nationale Omgevingsvisie en regionale plannen.

Contact over de REOS

Voor aanvullende vragen over de netwerksamenwerking of één van de acties, neem contact op met de REOS-postbus via reos@minienw.nl.