Schooladvies toelating voortgezet onderwijs

Let op: de informatie op deze pagina geldt nog in schooljaar 2022-2023. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert er iets. Lees meer over de doorstroomtoets en veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023/2024.

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school.

Schooladvies laat ontwikkeling leerling zien

In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode. 

De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:

  • waar de leerling goed in is;
  • hoe goed de leerling leert;
  • resultaten van toetsen.

Schooladvies kan bijgesteld na eindtoets

Basisscholen geven vóór 1 maart een schooladvies aan alle leerlingen. Tussen 15 april en 15 mei maken leerlingen de eindtoets. Krijgt een leerling vanuit de eindtoets een hoger advies dan het schooladvies? Dan moeten scholen opnieuw over het schooladvies nadenken. Deze heroverweging kan ervoor zorgen dat het advies omhoog wordt bijgesteld. Ook als het om een ‘half’ schoolniveau gaat.

Bijvoorbeeld: een havo-advies wordt een havo/vwo-advies, als dat het advies is vanuit de eindtoets. Met dit definitieve schooladvies kan een leerling naar een havo/vwo-middelbare school.

Is het resultaat op de eindtoets lager of gelijk aan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Het schooladvies wordt automatisch een definitief advies.

Bezwaar tegen schooladvies

Als ouders het niet eens zijn met het ontvangen schooladvies, kunnen zij bij het schoolbestuur een klacht indienen. Het schoolbestuur moet zich vervolgens over die klacht laten adviseren door een onafhankelijke klachtencommissie. Scholen moeten een aanpak hebben voor ouders die een klacht in willen dienen. Deze procedure staat beschreven in de schoolgids.

Handreiking helpt bij schooladvies

Het ministerie van OCW ontwikkelde samen met SLO en pilot-scholen de Handreiking schooladvisering. Deze handreiking helpt bij het opstellen van het schooladvies. 
Meer uitleg en informatie over het schooladvies staat op de website van SLO.

Middelbare school neemt advies basisschool over

Een middelbare school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool.

Een middelbare school mag een leerling niet weigeren omdat de school de toetsscores te laag vindt. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen. Heeft de school meerdere havo-klassen, zoals een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas? Dan bepaalt de school zelf in welk van deze klassen de leerling komt.

Plaatsingsadvies is uitleg bij schooladvies

Sommige basisscholen geven naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies mee aan de middelbare school. Bijvoorbeeld een schooladvies havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Het plaatsingsadvies is een uitleg bij het schooladvies. De middelbare school kan er rekening mee houden bij het plaatsen van de leerling, maar dit hoeft niet.

Extra toetsen door middelbare school verboden

De middelbare school  mag leerlingen geen extra toetsen laten maken om hun niveau te bepalen. Ook mag de school de toelating niet onderbouwen met andere toetsen die leerlingen op de basisschool hebben gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test.

De basisschool gebruikt deze gegevens wel voor het schooladvies.

Uitzondering: scholen waarvoor bijzondere kennis of vaardigheden nodig zijn

Middelbare scholen waarvoor leerlingen bijzondere kennis of vaardigheden nodig hebben vormen een uitzondering. Zoals een school met tweetalig onderwijs of een Topsport Talentenschool. Deze scholen mogen leerlingen wel extra toetsen of onderzoeken geven. Maar alleen om na te gaan of een leerling de bijzondere vaardigheden heeft die nodig zijn voor de school.

Toelating tot leerwegondersteuning of tot praktijkonderwijs

Het schooladvies praktijkonderwijs is geen automatische toelating tot het praktijkonderwijs. Het geeft alleen aan dat het praktijkonderwijs naar hun inschatting het best bij de leerling past. Voor toelating is naast een schooladvies ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. 

Geeft een basisschool bijvoorbeeld het schooladvies ‘vmbo met lwoo’? Dan is het deel ‘met lwoo’ geen onderdeel van het schooladvies. Het geeft alleen aan dat de school verwacht dat de leerling lwoo nodig heeft op het vmbo.

Ook passende plek voor leerling die ondersteuning nodig heeft

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld leerlingen met:

  • een lichamelijke handicap;
  • een verstandelijke beperking;
  • een langdurige of chronische ziekte;
  • een gedragsprobleem;
  • een leerstoornis.

Soms kan een middelbare school de extra steun zelf niet bieden. In dat geval moet de school een andere school zoeken voor de leerling. Een school moet een leerling die extra ondersteuning nodig heeft altijd een passende plek bieden. Dit heet de zorgplicht in passend onderwijs.