Danspartijen vinden elkaar in alliantie voor veiligheid

12 partijen uit de danssector tekenen vandaag in het bijzijn van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport, VWS) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media, OCW) een convenant om de Alliantie Dans Veilig op te richten. Deze organisaties en bonden willen zo nauwer samenwerken voor een veilige danscultuur. Dat doen ze naar aanleiding van het Verinorm-rapport ‘Schaduwdansen’ naar grensoverschrijdend gedrag in de sector.

Grensoverschrijdend gedrag hoort nergens thuis, en ook niet in de danswereld. Toch blijkt uit het Verinorm-rapport onder andere dat bijna 40% van alle dansers in het afgelopen jaar te maken had gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Een van de belangrijkste aanbevelingen voor verbetering is het oprichten van één samenwerkingsorgaan voor de gehele danssector. De versnippering in de danswereld is namelijk groot. Dat komt mede doordat verschillende dansstijlen hun eigen organisatie hebben, maar ook omdat de dans raakvlakken heeft met veel verschillende andere sectoren, zoals de sport, cultuur en opleidingen. Zonder samenwerking leidt dat tot problemen bij het gecoördineerd aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Handen ineen

Daarom slaan Cultuurconnectie, Dancers Council, Dansbelang, Dansondernemers Nederland, Dutch Dance Sports, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren, Kunstenbond, MBO Dans, de Nederlandse Algemene Danssport Bond, Nederlandse Breaking League, Nederlandse Danssport Organisatie en Platform Ondernemende Sportaanbieders nu de handen ineen: Ze spreken zich gezamenlijk uit tegen grensoverschrijdend gedrag in hun sector en willen samen aan de slag om de veiligheid te vergroten. De Alliantie Dans Veilig moet een centrale plek zijn van waaruit organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het opvolgen van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

Minister Helder ondersteunt de Alliantie dan ook van harte: “Ik heb grote bewondering voor alle dansers die zich hebben uitgesproken tegen grensoverschrijdend gedrag. Die de stilte hebben doorbroken. Dat vraagt om moed. En dat het danslandschap sterk versnipperd is – zowel qua organisatie als stijlen en cultuur – heeft het nóg moeilijker gemaakt om hulp te zoeken. Ik ben dan ook blij dat de danswereld zich nu verenigt om het anders te doen." 

Staatssecretaris Uslu sluit zich daarbij aan: “Dans hoort mensen gelukkig te maken, dans hoort mensen te verbinden. Op dit moment gaat dat niet op voor een hoop mensen in de danssector. Dat is schrijnend. De persoonlijke gesprekken die ik met een aantal dansers heb gehad, grepen mij erg aan. Met de Alliantie Dans Veilig wordt er een begin gemaakt met een broodnodige cultuurverandering. Alleen op die manier kunnen we van de danssector een veiligere omgeving maken. Dansers uit de cultuursector kunnen zich ook altijd wenden tot meldpunt Mores als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren.”

Aansluiten bij alliantie

De minister en de staatssecretaris nodigen ook andere partijen in de danswereld uit om zich aan te sluiten bij het initiatief.

Helder: “We zijn allemaal geschrokken van de bevindingen van het rapport. Hoe meer organisaties en partijen zich bij de alliantie aansluiten, hoe sterker we staan voor onze dansers. Zo kunnen we de dansschool en het podium voor iedereen weer een veilige, leuke omgeving maken.”