Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Tegen een dagvaarding kunt u bezwaar maken. Tegen een strafbeschikking kunt u verzet instellen.

Wanneer dagvaarding of strafbeschikking

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, vervolgt het Openbaar Ministerie (OM) u daar mogelijk voor. Als de officier van justitie uw zaak wil vervolgen bij de strafrechter krijgt u een dagvaarding.  Om uw zaak te vervolgen bij de strafrechter kan de officier van justitie ervoor kiezen om u:

Bezwaar maken tegen dagvaarding

In het bezwaarschrift tegen de dagvaarding vermeldt u de redenen waarom u bezwaar maakt. Zo nodig stelt de rechtbank de terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd uit. Dit gebeurt als op het tijdstip van uw dagvaarding nog geen onherroepelijk besluit is gevallen op uw bezwaarschrift.

U moet uw bezwaarschrift bij de rechtbank indienen. U doet dit binnen 8 dagen nadat u het bericht van vervolging of dagvaarding heeft gekregen.

Geen bezwaar mogelijk na beslissing gerechtshof

Heeft het OM besloten u niet te vervolgen of te dagvaarden? Dan kan het zijn dat een belanghebbende het daar niet mee eens is. Diegene kan dan een verzoek indienen bij het gerechtshof om u wel te vervolgen of dagvaarden.

Vindt het gerechtshof dat u wel vervolgd moet worden? Dan kunt u hiertegen alleen bezwaar maken als er nieuwe feiten of omstandigheden bekend zijn geworden.

Verzet tegen strafbeschikking

Als u het niet eens bent met een strafbeschikking, kunt u hiertegen verzet instellen. U stelt het verzet schriftelijk in bij het parket dat in de strafbeschikking staat. U doet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking. Op basis van het verzet behandelt de strafrechter uw zaak.

Het is ook mogelijk dat de officier van justitie de strafbeschikking intrekt. U ontvangt voor de behandeling door de strafrechter een oproep.