Elektromagnetische velden

Antennes, hoogspanningslijnen, mobiele telefoons en elektrische apparaten zorgen voor elektromagnetische velden. Sterke elektromagnetische velden kunnen lichamelijke klachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met bronnen van sterke elektromagnetische velden. Deze bronnen zijn bijvoorbeeld hoogspanningslijnen, antennes en MRI-scans in ziekenhuizen.

Hoogspanningslijnen (elektriciteit)

Het maakt verschil of iemand korte tijd of langere tijd is blootgesteld aan elektromagnetische velden.

Kortdurende blootstelling

Sterke elektromagnetische velden kunnen bij kortdurende blootstelling lichamelijke reacties veroorzaken. Voorbeelden daarvan zijn tintelingen in de armen en het zien van lichtflitsen. De Europese Unie beveelt daarom aan dat het magneetveld bij een hoogspanningslijn niet sterker is dan 100 microtesla. Tesla is de eenheid voor de sterkte van een magnetisch veld.

Bij velden onder deze grens treden deze lichamelijke reacties niet op. In Nederland blijven  -op locaties bij hoogspanningslijnen waar burgers mogen komen-  elektromagnetische velden onder deze grens.

Langdurende blootstelling

Volgens wetenschappelijk onderzoek lijkt er een verband te zijn tussen hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Kinderen die langdurig in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn zijn, zouden een hogere kans hebben die ziekte te krijgen. Het staat niet helemaal vast dat het komt door magneetvelden.

De overheid wil risico's zo klein mogelijk houden. Daarom moet er bij nieuwbouwplannen altijd rekening worden gehouden met magneetvelden. Plekken waar kinderen langdurig zijn, zoals woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen, moeten buiten een magneetveldzone komen te liggen.

Antennes (telecom)

Antennes verschillen in de kracht waarmee zij hun signaal uitzenden. Deze kracht heet het zendvermogen. Door de verschillen in zendvermogen variëren elektromagnetische velden in sterkte. Antennes  in producten als mobiele telefoons moeten voldoen aan veiligheidseisen. Ze leveren daarmee geen gevaar op. 

Bij sommige antennes is het wel nodig om afstand te houden. Het gaat daarbij om antennes  met een groot bereik en met sterke elektromagnetische velden.  Denk aan zendmasten voor tv, radio en radar. Informatie over antennes in de omgeving staat in het Antenneregister.

Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van antennes kleiner van vijf meter. Voor het plaatsen van antennes op gebouwen moeten de telecomaanbieders ook toestemming vragen aan de bewoners .

Werken met elektromagnetische velden

Sommige mensen werken dichtbij een bron van sterke elektromagnetische velden. Bijvoorbeeld in hoogspanningsmasten, bij zendmasten op daken, bij radarinstallaties of bij MRI-apparatuur. Werkgevers en werknemers moeten voorkomen dat werknemers daarbij risico’s lopen. Daarom moeten zij deze risico’s inventariseren en maatregelen nemen om deze te voorkomen.