Studiefinanciering voor studenten in het mbo

Studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo volgen hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een reisproduct voor de ov-chipkaart en een lening.

Voorwaarden voor studiefinanciering mbo

Studenten op het mbo die studiefinanciering willen aanvragen, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten zij tussen de 18 en 30 jaar zijn. En een voltijds beroepsopleiding volgen die ten minste 1 jaar duurt. Bent u jonger dan 18 jaar en volgt u een bol-opleiding? Dan heeft u alleen recht op een reisproduct voor studenten. Ga voor meer informatie over de voorwaarden voor studiefinanciering naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Onderdelen studiefinanciering mbo

Reisproduct voor de ov-chipkaart

De volgende mbo-studenten hebben recht op een studentenreisproduct (weekreisrecht of weekendreisrecht):

  • mbo-studenten niveau 1 en 2, zolang ze staan ingeschreven op dit niveau;
  • mbo-studenten niveau 3 en 4, voor de officiële duur van hun opleiding + 3 jaar. Studenten die een opleiding volgen van 4 jaar, hebben dus 7 jaar recht op een reisproduct;
  • mbo-studenten die een bol-opleiding volgen en jonger zijn dan 18 jaar.

Studenten moeten het reisproduct laden op een persoonlijke ov-chipkaart. Lees meer over het studentenreisproduct op de website van DUO.

Basisbeurs

Studenten tussen de 18 en 30 jaar oud in het mbo kunnen een basisbeurs krijgen. De hoogte van de beurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten. Ga voor informatie over de basisbeurs naar duo.nl. 

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die weinig of minder kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van de ouders. Op de website van DUO kunnen studenten en hun ouders berekenen hoeveel aanvullende beurs studenten kunnen aanvragen.

Studielening 

Naast een basisbeurs (en eventueel een aanvullende beurs) kunnen mbo-studenten een lening aanvragen bij DUO. Hoeveel u maximaal mag lenen hangt af van uw woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen. DUO berekent rente over de lening vanaf het moment dat u de lening opneemt. Na uw afstuderen moet u de lening terugbetalen.

Hoe lang recht op studiefinanciering

Hoe lang mbo-studenten recht hebben op studiefinanciering, hangt af van het niveau van hun opleiding:

  • Studenten niveau 1 en 2 hebben recht op studiefinanciering zolang ze ingeschreven staan bij hun opleiding.
  • Studenten niveau 3 en 4 hebben maximaal 4 jaar recht op de basisbeurs en aanvullende beurs. Daarna mogen ze nog 3 jaar lenen en reizen met het OV.

Studiefinanciering terugbetalen

Voor studenten aan een bol-opleiding niveau 3 en 4 zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct een prestatiebeurs. Dat betekent dat als u binnen 10 jaar afstudeert, u de prestatiebeurs niet terug hoeft te betalen. Doet u langer dan 10 jaar over uw studie, dan moet u alles terugbetalen.

Voor studenten aan een bol opleiding niveau 1 en 2 zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct een gift. 

Lees meer over gift of terugbetalen op duo.nl.

Studiefinanciering bij overstap van hbo naar mbo

Studenten die overstappen van het hbo naar het mbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. Maar alleen als zij minder dan 48 maanden studiefinanciering hebben gekregen op het hbo. Studenten die langer studiefinanciering ontvingen, kunnen niet opnieuw studiefinanciering krijgen voor het mbo.

Bijverdienen naast studiefinanciering mbo

Er is een grens aan wat studenten in het mbo mogen bijverdienen. Gaat het inkomen van de student over deze grens heen? Dan moet de student zijn studiefinanciering stopzetten. Doet de student dat niet, dan moet het teveel verdiende bedrag terugbetaald worden aan DUO.

Levenlanglerenkrediet

Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering, kunnen onder voorwaarden het levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit geldt voor studenten jonger dan 56 jaar aan mbo bol in Nederland. Het krediet is maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld. Studenten kunnen dit bedrag lenen voor de duur van hun opleiding. Na hun opleiding moeten studenten het krediet binnen 15 jaar terugbetalen.