Taal en rekenen op de pabo

Taal en rekenen krijgen veel aandacht op de pabo’s. Pabostudenten krijgen zowel aan het begin als aan het einde van hun opleiding taal- en rekentoetsen.

Taaltoets en rekentoets eerstejaars pabostudenten

Eerstejaars pabo-studenten leggen de landelijke entreetoets rekenen  (WISCAT-pabo) af. Ongeacht aan welke instelling zij een opleiding volgen. De resultaten tellen mee voor het bindend studieadvies dat studenten aan het eind van het 1e jaar krijgen. Haalt de student de toets aan het eind van het 1e jaar niet? Dan moet de student stoppen met de opleiding. Er zijn ook pabo’s die in het 1e jaar een taaltoets afnemen, waarvan de resultaten ook gekoppeld zijn aan het bindend studieadvies.

Taaltoets en rekentoets einde pabo-opleiding

De pabo’s hebben voor bijna alle vakken kennisbases ingevoerd. Ook voor taal en rekenen. Deze kennisbases omschrijven het kennisniveau dat studenten aan het eind van hun opleiding moeten hebben van deze vakken. De kennisbases zijn vast onderdeel van het onderwijsprogramma (curriculum) op de pabo’s.

Aan het eind van hun opleiding krijgen pabostudenten kennistoetsen voor taal en rekenen. Deze landelijke kennistoetsen laten zien of de student de inhoud van de kennisbases beheerst. Om het pabodiploma te halen moet de student slagen voor de kennistoetsen.

Taaltoetsen en rekentoetsen eerstejaar pabo in de toekomst

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen nu beter taal- en rekenonderwijs. Op het einddiploma is er al een zichtbaar hoger niveau voor taal. Daarom hoeven leerlingen op de pabo niet langer een landelijke entreetoets taal te doen. Is op het einddiploma te zien dat een aankomende student voldoende kennis van rekenen heeft? Dan zal ook de landelijke entreetoets rekenen niet meer nodig zijn in het 1e jaar van de pabo.

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn de landelijke afspraken over de taaltoets in het 1e jaar van de pabo komen te vervallen. De pabo’s mogen wel een eigen taaltoets hanteren. Het verschilt dus per pabo of zij een taaltoets verbinden aan het bindend studieadvies of niet.