Toekomstgericht curriculum

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bereiden leerlingen voor op de toekomst. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat de inhoud van het onderwijs blijft aansluiten op die toekomst.

Wat is een curriculum en hoe ziet het curriculum er nu uit?

Een curriculum is de landelijk verplichte inhoud van een opleiding: de vakken en de inhoud van die vakken. De Rijksoverheid stelt het curriculum formeel vast. De overheid, scholen en leraren geven samen vorm aan het curriculum, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Kerndoelen en referentieniveaus, of eindtermen

In het basisonderwijs bestaat het curriculum uit kerndoelen en referentieniveaus. Dit is ook zo in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs bestaat het curriculum uit eindtermen.

Onderwijsprogramma

Op basis van het curriculum stelt een school een onderwijsprogramma samen. Dit is het totale aanbod van vakken op een school. De leraar vertaalt dit vervolgens naar goed onderwijs in de klas.

Waarom het curriculum veranderen?

Het huidige curriculum stamt uit 2006. Het is sindsdien wel aangepast op losse punten, maar niet goed genoeg met de tijd meegegaan. Veel leraren, schoolleiders en schoolbestuurders vinden:

 • Het huidige curriculum is te veelomvattend en te vol.

 • De kerndoelen geven te weinig richting.

 • De kerndoelen sluiten niet genoeg aan bij wat veel scholen, leraren en leerlingen willen bereiken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opende daarom in november 2014 de discussie. Wat hebben leerlingen in ieder geval nodig als zij in bijvoorbeeld 2032 van school komen?

Breed onderzoek naar verbetering curriculum

Tussen november 2014 en april 2017 is door het hele onderwijsveld nagedacht over het onderwijs van de toekomst. Leraren, wetenschappers, leerlingen en schoolbestuurders, maar ook ouders, ondernemers en maatschappelijke organisaties dachten mee.

In januari 2016 verscheen het eindadvies ‘Ons Onderwijs 2032’. De Onderwijscoöperatie en een breed samengestelde regiegroep onderzochten of en hoe het eindadvies haalbaar en toepasbaar is. Die conclusies zijn in november 2016 aangeboden aan de staatssecretaris. Op 20 april 2017 keurde de Tweede Kamer de curriculumherziening goed.

Ontwikkelfase: Curriculum.nu

In 2018 denken 9 ontwikkelteams na over deze vakgebieden:

 • Digitale geletterdheid
 • Engels
 • Nederlands
 • Rekenen & Wiskunde
 • Burgerschap
 • Bewegen & Sport
 • Kunst & Cultuur
 • Mens & Natuur
 • Mens & Maatschappij

Elk team bestaat uit zo’n 6 leraren uit het po, 6 leraren uit het vo en 2 schoolleiders. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 6 scholen uit po en vo gekoppeld. Zij bedenken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en wat thuishoort in het onderwijscurriculum van alle leerlingen.

De ontwikkelteams toetsen hun ideeën bij scholen, lerarennetwerken, experts en het bedrijfsleven. De teams krijgen steun van curriculumexperts en een ondersteuningsbureau.

Bouwstenen nieuw curriculum in 2019 klaar

In het voorjaar van 2019 ronden de ontwikkelteams hun werk af. De bouwstenen zullen medio 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd worden.