VO school interieur
Beeld: ©Marieke Duijsters

Vernieuwen curriculum primair onderwijs en voortgezet onderwijs

In het curriculum wordt opgeschreven wat leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) op landelijk niveau moeten kennen en kunnen. Het curriculum wordt vernieuwd.

Het curriculum in onderwijsdoelen

Het curriculum is het onderwijsprogramma en wordt beschreven in onderwijsdoelen. Deze onderwijsdoelen bestaan uit:

Aanpassen curriculum nodig in veranderende samenleving

Een bijgewerkt curriculum helpt leerlingen met hun toekomst. Samenleving, banenmarkt en vervolgonderwijs veranderen steeds. Het onderwijs moet aansluiten op deze veranderingen. Sinds 2006 zijn de meeste onderwijsdoelen hetzelfde gebleven. Aanpassing is dus nodig. Dat heeft gevolgen voor iedereen in de school. 

Leerlingen krijgen andere lesstof, leraren gaan anders lesgeven. Door aanpassen van de kerndoelen en de eindtermen voor het po en de laagste klassen van het vo wordt ook de aansluiting van po naar vo verbeterd. Een eindterm beschrijft de kennis en ervaring die een leerling aan het eind van iedere school moet hebben.

Aanpassing kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde

Kerndoelen zijn de belangrijkste punten om te leren op school. Het zijn algemene beschrijvingen van de onderwijsinhouden. De kerndoelen zijn nu nog niet duidelijk genoeg. Door dit duidelijker te maken kan er op school beter les gegeven worden. Dit is een onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden.

De kerndoelen voor het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de onderbouw van het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn uit 2006. Deze moeten dus vernieuwd worden.

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ) past de kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde aan. Volgens planning moet het pakket van conceptkerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde in september 2023 klaar zijn. Lees de conceptkerndoelen op de website van SLO.

Nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid

Digitale ervaring (geletterdheid) en burgerschap zijn heel belangrijk in de samenleving. Deze komen dan ook in aangepaste onderwijsdoelen terug. SLO gaat deze nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid ontwikkelen. Deze kerndoelen staan nu nog niet in het curriculum. Het is de bedoeling dat de conceptkerndoelen eind 2023 klaar zijn.

Vernieuwing andere kerndoelen

Ook de kerndoelen Engels, andere moderne vreemde talen, mens en maatschappij, mens en natuur, bewegen en sport, en kunst en cultuur worden vernieuwd. SLO heeft de opdracht gekregen hiermee te starten. De  conceptkerndoelen zijn eind 2024 klaar.

Aanpassingsproces kerndoelen

Na het testen van de concept-onderwijsdoelen in de praktijk, worden de vernieuwde kerndoelen besproken in de Tweede Kamer. Daarna kunnen scholen zich voorbereiden op het gebruik van deze nieuwe kerndoelen. Hoeveel tijd scholen daarvoor krijgen hangt af van hoeveel er voor de scholen verandert. 

Aanpassing eindtermen bovenbouw vo

Een eindterm beschrijft de kennis en ervaring die een leerling aan het eind van iedere school moet hebben. In 2022 is de aanpassing van eindtermen begonnen. SLO is gestart met de vakken Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, maatschappijleer en de natuurwetenschappelijke vakken. Op het platform actualisatie examenprogramma’s staat de voortgang van de vakken:

Aanpassen referentiekaders taal en rekenen

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het om taal en rekenen gaat. Alle referentieniveaus samen vormen het referentiekader taal en rekenen. Ook dit referentiekader moet worden aangepast. Er is nog niet besloten wat er precies met het referentiekader moet gebeuren. SLO adviseert hierover als de nieuwe conceptkerndoelen klaar zijn.

Taken van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

De wetenschappelijke Curriculumcommissie geeft de minister en de Tweede Kamer onafhankelijk advies over de aanpassing van het curriculum. Deze commissie is in 2020 op verzoek van de Tweede Kamer gestart.

Deze commissie heeft inmiddels een aantal adviezen gegeven en verdiepende studies uitgevoerd. De publiekssamenvattingen van deze adviezen en verdiepende studies zijn via de links hieronder te lezen:

Eind 2024 zorgt de commissie voor een eindadvies. Daarin staan ook de eerste concepteindtermen. Alle adviezen worden meegenomen bij het aanpassen van het curriculum.  

Ook interessant