Toekomstgericht curriculum

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bereiden leerlingen voor op de toekomst. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat de inhoud van het onderwijs blijft aansluiten op die toekomst. En dus bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf.

Wat is een curriculum en hoe ziet het curriculum er nu uit?

In het curriculum staat wat leerlingen in basisonderwijs en voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De Rijksoverheid stelt het curriculum voor het hele land wettelijk vast. De overheid, scholen en leraren geven samen vorm aan het curriculum. Het curriculum is beschreven in onderwijsdoelen.

Onderwijsprogramma

Op basis van het curriculum stelt iedere school een onderwijsprogramma samen. Dit is het totale aanbod van vakken op een school. De leraar vertaalt dit vervolgens naar goed onderwijs in de klas.

Waarom het curriculum veranderen?

Het huidige curriculum komt uit 2006. Het is wel aangepast op losse punten, maar niet goed genoeg met de tijd meegegaan. Veel leraren, schoolleiders en schoolbestuurders vinden dat het curriculum:

 • te uitgebreid en te vol is;
 • te weinig richting geeft;
 • niet aansluit bij wat veel scholen, leraren en leerlingen willen bereiken.

Ontwikkelfase: Curriculum.nu

Onder de naam Curriculum.nu hebben leraren en schoolleiders voorstellen gemaakt voor het verbeteren van het curriculum. Zij dachten hierbij na over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De teams van leraren en schoolleiders kregen hulp van:

 • scholen
 • vakverenigingen
 • vervolgonderwijs
 • wetenschappers
 • curriculumexperts

Ook gaven duizenden leraren en andere deskundigen uit het onderwijs op meerdere momenten hun reactie.

Een coördinatiegroep had de regie over de ontwikkelfase. Deze coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs:

 • AOb
 • AVS
 • CNV Onderwijs
 • FvOv
 • LAKS
 • Ouders & Onderwijs
 • PO-Raad
 • VO-raad

Voorstellen voor verbeterd curriculum

In 2019 hebben de leraren en schoolleiders hun voorstellen om het curriculum te verbeteren aangeboden aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. U kunt de voorstellen voor het curriculum lezen op de website van Curriculum.nu.

De voorstellen gaan over 9 leergebieden:

 • Nederlands
 • Engels / Moderne vreemde talen
 • Rekenen & Wiskunde
 • Digitale geletterdheid
 • Burgerschap
 • Kunst & Cultuur
 • Bewegen & Sport
 • Mens & Maatschappij
 • Mens & Natuur

De voorstellen moeten zorgen voor:

 • toekomstgericht onderwijs;
 • betere aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs;
 • het voorkomen van een te vol curriculum;
 • meer duidelijkheid en keuzeruimte voor scholen en leraren.

Vervolg curriculum

De voorstellen van de ontwikkelteams zijn nog geen onderwijsdoelen. De voorstellen zijn wel het vertrekpunt om te komen tot concrete onderwijsdoelen en daarmee tot een beter curriculum. Maar er is nog een vervolgstap nodig.

De minister voor basis- en voortgezet onderwijs heeft in december 2019 namens het kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin geeft de minister een weging aan de voorstellen. Ook beschrijft de brief hoe het vervolgproces (de uitwerking van de voorstellen naar onderwijsdoelen) eruit kan komen te zien.

De Tweede Kamer gaat in het voorjaar 2020 met de minister in gesprek. Daarna volgt er een besluit over het vervolg van de curriculumherziening.

Documenten