IIA Staten-Generaal - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.