Wie mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij de verkiezingen. Stemmen is niet verplicht. Sommige mensen mogen niet stemmen. Zij hebben geen kiesrecht.

Voorwaarden om te mogen stemmen

U mag stemmen voor de verkiezing van de Tweede Kamer als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Meer informatie over wie er mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing leest u op de website van de Kiesraad.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

U mag zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Dat staat in de Kieswet. Gaat u niet zelf naar het stembureau? Dan beslist u zelf of u iemand wilt machtigen.

Kiesrecht voor mensen met een verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht. Zij moeten zelfstandig hun stem uit kunnen brengen. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen voor praktische hulp iemand meenemen in het stemhokje.

Wie mag niet stemmen?

Een rechter kan bij bepaalde misdaden een gevangene uitsluiten van het kiesrecht. Deze persoon mag dan niet stemmen bij verkiezingen. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. Deze maatregel wordt niet vaak opgelegd. Mensen die zijn uitgesloten van het kiesrecht ontvangen als er een verkiezing is geen stempas van hun gemeente.  

Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Zij kunnen alleen meestal niet zelf naar een stembureau, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen. Daarom kunnen zij alleen hun stem uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (machtigen). Dit is geregeld in de Kieswet.