Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

Drie natuurgebieden op de Nederlandse Noordzee zijn vanaf 8 maart 2023 gesloten voor bodemberoerende visserij. Het gaat om de onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie beschermde gebieden Friese Front en Centrale Oestergronden en het Habitatrichtlijngebied Klaverbank. Hiernaast is het Vogelrichtlijngebied Friese Front vanaf 8 maart 2023 gesloten voor visserij met kieuw- en warnetten (enkele uitzonderingen daar gelaten) van 1 juni tot 30 november elk jaar. De verordening is vastgesteld door de Europese Commissie, als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, en bedoeld om de kwetsbare natuurgebieden op zee te beschermen.

Bescherming natuurgebieden

In totaal wordt er ongeveer 2.700 km2 van de zeebodem beschermd door de verordening waarmee er meer kans is op natuurherstel. Dit is ongeveer 5% van de totale Nederlandse Noordzee, een gebied bijna net zo groot als provincie Drenthe. Hiernaast wordt er ongeveer 2.900 km2 gesloten voor kieuw- en warnetvisserij in het Vogelrichtlijngebied Friese Front ter bescherming van de zeekoet. Dit is ook ongeveer 5% van de totale Nederlandse Noordzee maar dit oppervlak overlapt deels met het gebied dat voor bodemberoerende visserij wordt gesloten.

Besluitvormingsproces

De basis van de nieuwe wetgeving is onder andere een Nederlands voorstel waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt. Aan het besluit is een zorgvuldig en langdurig proces voorafgegaan. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de visserijorganisaties en natuur- en milieuorganisaties. Ook is het voorstel met alle betrokken partijen gedeeld en besproken, onder meer in het Noordzeeoverleg, de Scheveningengroep, NSAC (Noordzeeadviesraad), en de Europese Commissie.

Visserijmaatregelen

In de Europese verordening zijn naar aanleiding van een Duits voorstel ook visserijmaatregelen in Duitse natuurgebieden opgenomen. Vanaf 8 maart is het verboden voor vissersvaartuigen om in (delen van) Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, en Östliche Deutsche Bucht te vissen met bodemberoerende tuigen. Hiernaast is het in (delen van) Sylter Aussenriff en Östliche Deutsche Bucht verboden te vissen met kieuw- en warnetten. Ook is het in (delen van) Sylter Aussenriff überhaupt verboden te vissen. Bekijk ook de details van de verordening.

Handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat toezien en handhaven op de hierboven beschreven Nederlandse maatregelen. In de verordening zijn ook specificaties zoals coördinaten beschikbaar.