Akkoord vangstmogelijkheden visserij 2024

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben vandaag een akkoord gesloten over de vangstmogelijkheden voor de zeevisserij in 2024. De overeenkomst maakt duidelijk hoeveel de vissers in de EU-lidstaten per visbestand mogen vangen. 

Visserij-afspraken

De EU maakt elk jaar in december afspraken hoeveel vis de verschillende lidstaten het komende jaar mogen vangen in Europese zeeën, de zogenoemde visquota. Met derde landen buiten de EU worden afzonderlijke akkoorden gesloten over deze vangstmogelijkheden als ook over bijvoorbeeld toegang tot elkaars wateren. Voor de Nederlandse visserijsector zijn onder andere tong, schol, haring en horsmakreel belangrijk.

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): “Ik voel mee met de zorgen van de vissers over de uitkomst van de onderhandelingen. De beperking van de vangst van tong is van belang voor het behoud van de tong in de Noordzee. Maar het is een grote klap voor de Nederlandse vissers, hun families en de keten. Ik ben en blijf met de sector hierover in gesprek. Naast het wetenschappelijk advies voor behoud van gezonde visbestanden, moet ook oog zijn voor de sociaaleconomische impact voor de visserij. Samen met andere lidstaten zet ik me in richting de Europese Commissie om hier meer balans in te krijgen.”

Tongvisserij

Op 8 december zijn de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk afgerond. In dit akkoord is afgesproken dat er voor de tongvisserij een -60%  korting geldt ten opzichte van 2023. Dit is vastgesteld in lijn met het wetenschappelijk advies voor tong om te zorgen voor behoud van de tong in de Noordzee. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de Nederlandse sector. Vanuit Nederland is daarom, samen met Frankrijk, Italië, Denemarken en Portugal, de oproep gedaan om de sociaaleconomische effecten beter mee te wegen. Nederland zal samen met deze lidstaten de nieuwe Europese Commissie ook oproepen om dit op te pakken.

Palingvisserij

De aalpopulatie in Europa verkeert in kritieke toestand. Voor Nederland blijft de gesloten periode voor aal onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Het gaat hierbij om de huidige gesloten periode van september tot en met november en drie extra maanden die Nederland binnen de gestelde voorwaarden zelf kan invullen. Daarnaast gelden er in 2024 gesloten periodes voor de vangst van glasaal. Nederland vangt zelf geen glasaal, maar voert dit wel aan voor uitzet in het kader van aalherstel en de kweek ten behoeve van consumptie.

Makreelvisserij

Als gevolg van het aflopen van het Toegangsakkoord van de EU met Noorwegen, kon Denemarken haar quotum niet opvissen in de Noorse wateren. Tijdens de Raad hebben de EU-lidstaten hier onderling nieuwe afspraken over gemaakt. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden die niet benut konden worden weer beschikbaar. Dit is onder andere in het voordeel van Nederland, omdat Nederlandse vissers hierdoor meer makreel kunnen opvissen.

Systematiek visquota

De Europese visserijministers en de Europese Commissie beslissen ieder jaar in december over de totale vangsthoeveelheden voor het komende jaar. De EU-inzet, en die van Nederland, is dat de vangstmogelijkheden zijn gebaseerd op meerjarige beheerplannen en wetenschappelijk advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Die beoordeelt hoeveel vis van een bestand kan worden gevangen zonder het uit te putten. Op basis daarvan wordt per bestand de Total Allowable Catch (TAC) onderhandeld. En vervolgens wordt vastgesteld hoeveel een lidstaat daarvan mag vangen, de quota. De uitkomsten van de onderhandelingen worden vastgesteld door de Raad. De quota voor de individuele vissers worden vervolgens met een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden.