900.000 nieuwe woningen om aan groeiende vraag te voldoen

Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Dit komt onder andere door de groeiende bevolking, lange bouwprocedures en beperkte bouwgrond. Voor veel mensen is het hierdoor lastig een woning te vinden die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Daarom wil de Rijksoverheid dat er 900.000 woningen gebouwd worden tot en met 2030.

Tekort aan woningen heeft diverse redenen

In 2021 steeg het woningtekort in Nederland tot 279.000. Dat zal naar verwachting verder oplopen tot 317.000 woningen in 2024 (bron: Nationale Woon- en Bouwagenda). Er zijn verschillende redenen voor dit tekort aan woningen:

 • Bevolkingsgroei: er komen steeds meer mensen die een woning nodig hebben. Onder andere door vergrijzing, immigratie en stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens.
 • Veranderende gezinssamenstelling: er is steeds meer behoefte aan kleine en betaalbare woningen voor kleine gezinnen en alleenstaanden. Vooral in steden is er een groot tekort aan dit soort woningen. Het aantal huishoudens stijgt sneller dan de woningvoorraad.
 • Beperkte bouwgrond:  In Nederland is ruimte schaars. Er is beperkte oppervlakte beschikbaar voor bouwgrond. Ook daarom is het moeilijk om voldoende nieuwe woningen te bouwen.
 • Lange procedures: het duurt vaak lang voordat een bouwproject van start kan. Dit komt door de regels en procedures waar ontwikkelaars zich aan moeten houden. Dit vertraagt het bouwproces en verhoogt de kosten ervan.
 • Hoge kosten: ook in de bouwsector stijgen de kosten, waardoor er minder bouwprojecten starten. Dit komt onder meer door de gestegen rentes, de inflatie en het tekort aan mankracht en bouwmaterialen.
 • Stikstofcrisis: nieuwe woningen bouwen kan niet zomaar, omdat Nederland te veel stikstof uitstoot. Bouwprojecten krijgen daarom niet zomaar een vergunning.

Alle soorten woningen nodig

Omdat woonwensen en financiële mogelijkheden van mensen verschillen, zijn er allerlei soorten woningen nodig. Bijvoorbeeld sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en woningen in het duurdere segment (vrije sector). Van de 900.000 nieuw te bouwen woningen, moet twee derde bestaan uit betaalbare huur- en koopwoningen. Deze verdeling sluit beter aan bij de wensen en (financiële) mogelijkheden van woningzoekenden.  

Verdeling 900.000 woningen

Verdeling 900.000 woningen
Woningen
middenhuur en betaalbare koop marktpartijen300.000
overig300.000
sociale huur corporaties250.000
middenhuur corporaties50.000

Om woningen beschikbaar en betaalbaar te laten zijn voor alle Nederlanders, is tweederde van de te realiseren woningen betaalbaar. In totaal is het doel om 900.000 nieuwe woningen te bouwen.

Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma Woningbouw (ministerie van BZK/RVO) Brontabel als csv (146 bytes)

Aanpak bouw van 900.000 woningen tot en met 2030

Aanpak bouw van 900.000 woningen tot en met 2030

900.000 woningen bouwen tot 2030 is een flinke opgave. Er moeten snel veel woningen bij komen. Dit wil de overheid op verschillende manieren voor elkaar krijgen:

 • Afspraken maken met provincies, gemeenten en andere partijen via woondeals
  De overheid maakt via woondeals afspraken met provincies over hoeveel woningen er per provincie bij moeten komen. Provincies en gemeenten bepalen vervolgens de exacte plekken waar corporaties en marktpartijen woningen kunnen bouwen  Ook kijken overheden samen met corporaties en marktpartijen hoe er meer betaalbare woningen kunnen komen en hoe de plannen snel kunnen worden uitgevoerd.
 • Ontwikkeltijd van bouwprojecten omlaag brengen
  De planvormingsfase van woningbouw duurt het langst. Daarom wil de overheid dit versnellen. Met het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ moet de ontwikkeling van woningbouw een stuk sneller gaan. Bijvoorbeeld door meerdere stappen tegelijkertijd uit te voeren. Maar ook door te zorgen dat gemeenten sneller vergunningen kunnen verlenen en door de inspraakprocedures beter in te richten.
 • Flexwoningen bouwen
  Met een flexibele woningvoorraad is het makkelijker om schommelingen in vraag en aanbod naar woningen op te vangen. Daarom wil de overheid tot 2024 37.500 flexwoningen bouwen. Die zijn snel klaar en kunnen op tijdelijke locaties worden neergezet.
 • Op grote schaal bouwen in gebieden met het grootste woningtekort
  Op sommige plekken is het woningtekort zo groot dat kleine en middelgrote locaties onvoldoende betaalbare woningen opleveren. Daarom is daar grootschalige woningbouw nodig in heel Nederland. Dit moet in totaal voor 400.000 woningen zorgen.

Verdeling te bouwen woningen per provincie 2023-2030

Verdeling te bouwen woningen per provincie 2023-2030
ProvincieAantal woningen
Groningen28.509
Friesland17.720
Drenthe13.864
Overijssel42.300
Flevoland39.743
Gelderland104.000
Utrecht84.445
Noord-Holland183.600
Zuid-Holland247.896
Zeeland16.500
Noord-Brabant131.095
Limburg26.550
Brontabel als csv (338 bytes)

Stikstof en bouwprojecten

Woningbouwprojecten die al in de bouw- of sloopfase zijn vallen onder de bouwvrijstelling in de stikstofwet. Volgens de wet telt alleen de stikstofuitstoot van de woningen terwijl ze bewoond worden, omdat dat een structurele uitstoot geeft. De bouw- en sloopfase zijn tijdelijk. Wel houdt de overheid rekening met de stikstofuitstoot in de regio. Daarom wordt lokaal aan oplossingen gewerkt. Bijvoorbeeld door niet te bouwen in gebieden waar de stikstofuitstoot al heel hoog is.