Wat is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze vorm van onderwijs. De school beslist of uw kind in aanmerking komt voor lwoo.

Scholen beslissen zelf over invulling lwoo

Vmbo-scholen bepalen zelf of en hoe zij lwoo aanbieden. Bijvoorbeeld door:

  • kleinere klassen;
  • bijlessen;
  • huiswerkbegeleiding;
  • trainingen om een leerling beter te laten studeren.

Uw kind kan lwoo tijdens de lessen krijgen. Maar het kan ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. Lwoo hoeft niet 4 jaar te duren. 1 of 2 jaar is ook mogelijk. Soms werken scholen in dezelfde regio samen om leerlingen lwoo aan te bieden.

Aanmelden voor lwoo

Heeft uw kind een advies voor lwoo gekregen van de basisschool? Dan kunt u uw kind voor lwoo aanmelden bij een vmbo-school.

Oordeel school

Na aanmelding bekijkt de school of uw kind op zijn plek is in het lwoo. De school doet bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek en kijkt naar het gedrag van uw kind. De vmbo-school bekijkt ook het schooladvies van de basisschool. Vindt de school dat uw kind op zijn plek is in het vmbo? Dan vraagt de school een aanwijzing voor het lwoo aan bij het samenwerkingsverband. In een samenwerkingsverband werken gewone scholen en scholen uit het speciaal onderwijs samen.

Leerwegondersteunend onderwijs sinds 1 januari 2016 onderdeel van passend onderwijs

Sinds 1 januari 2016 maken het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs deel uit van het passend onderwijs.